Årsstämma 2018

Årsstämman i Wihlborgs Fastigheter AB (publ), org. nr 556367-0230, äger rum onsdagen den 25 april 2018 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, dels anmäla sitt deltagande senast kl 16.00 torsdagen den 19 april 2018.

Anmälan är nu stängd. Du som anmält dig kommer att erhålla ett inträdeskort med posten. Detta ska tas med till inregistreringen vid stämman.