Hoppa till innehåll

Om oss

Malmö, Helsingborg, Lund, Köpenhamn. Det är i Öresundsregionen vi hör hemma. Det är här vi kan utveckla vår affär och leva upp till våra egna högt ställda ambitioner.

Tre Wihlborgskollegor går bredvid varandra på kontoret, skrattar och pratar.
All Wihlborgs förvaltning sköts med egen personal, vilket är en medveten och strategisk satsning för att skapa goda kundrelationer.
Allt hänger ihop tack vare våra medarbetare som med lust och energi fortsätter utveckla vår position som dynamisk kraft i Öresundsregionen.

Fastighetsbestånd, transaktioner, pågående projekt, utveckling av stadsdelar, hållbarhetsarbete, kompetensutveckling, kundnöjdhet - varje dag är det tusentals detaljer som ska formas till en helhet som stärker vår ställning på marknaden. Allt hänger ihop tack vare våra medarbetare som med lust och energi fortsätter utveckla vår position som dynamisk kraft i Öresundsregionen. Vår finansiella styrka gör att vi står stadigt och har den handlingsfrihet vi behöver för att fortsätta hänga med och driva på utvecklingen av det samhälle vi är en del av.

Vi hör hemma i Öresundsregionen

Wihlborgs - vår tro på Öresundsregionen är orubbad och en viktig del av vår strategi.

Det ledande fastighetsbolaget i regionen

Wihlborgs erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen och vi är marknadsledande i de tre svenska städerna. Våra kunder är såväl offentliga verksamheter som privata företag. Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, logistik- och produktionslokaler samt mark för framtida projekt.

Vår tro på Öressundsregionen är orubbad och en viktig del av vår strategi - att vara det ledande kommersiella fastighetsbolaget i regionen. Vårt engagemang för regionen och vårt gemensamma samhälle innebär att vi tänker långsiktigt och att vi är med och skapar förutsättningar för näringslivet i regionen att utvecklas positivt.

Wihlborgs - vi vill skapa levande stadsmiljöer som fungerar för alla som bor, lever och arbetar där.

Levande stadsmiljöer för alla som verkar där

Genom åren har vi skaffat oss stor kunskap om näringslivets villkor i regionen och det ger oss mod och fantasi att ta initiativ som gynnar regionens utveckling. Vi vill skapa levande stadsmiljöer som fungerar för alla som bor, lever och arbetar där.

Dagligen ser vi exempel på att framtiden inte bara kan vara en fortsättning av nuet, att vi inte kan fortsätta att göra som vi alltid gjort. Det krävs nya initiativ, nya goda exempel och en vilja att hitta lösningar för ett mer hållbart samhälle. Kan vi själva och tillsammans med våra leverantörer skapa bättre miljöanpassade lösningar, så gör vi det. Och vårt miljöarbete är en naturlig, integrerad del i hela vår affärsverksamhet.

Wihlborgs i korthet

 • Fastighetsvärde

  57,2 Mdkr

 • Hyresvärde

  4,5 Mdkr

 • Uthyrbar yta

  2,3 miljoner kvm

 • Antal fastigheter

  307

 • Vd

  Ulrika Hallengren

 • Styrelseordförande

  Anders Jarl

 • Största ägare

  Erik Paulsson med familj, privat och via bolag 11,1 %

 • Aktien

  Noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap

 • Anställda

  226 heltidsanställda

Vår affärsidé 

Wihlborgs ska, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, äga, förvalta i egen regi och utveckla kommersiella fastigheter som gör det möjligt för hyresgäster att växa och utvecklas. 

Vår syn på Hållbarhet 

Wihlborgs ska agera för en långsiktigt hållbar utveckling av företaget och regionen. Vi har fokus på ansvarsfulla affärer, engagemang för region och samhälle, attraktivitet som arbetsgivare och hållbara affärer. 

Vår företagskultur 

Våra medarbetares engagemang och tillit är det viktigaste vi har. Vi arbetar nära våra kunder och våra värdeord är kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. 

Wihlborgs medarbetare
Medarbetare Wihlborgs

Vår affärsmodell - en lyhörd struktur nära kunden

På Wihlborgs har vi en enkel och platt organisation med korta beslutsvägar. Vi har en affärsmodell för långsiktigt hållbar tillväxt som består av två delar.

Våra övergripande mål

Finansiella mål

Wihlborgs finansiella styrka är en avgörande faktor för vår fortsatta tillväxt och för att bolaget ska vara en attraktiv investering. Vi har övergripande finansiella mål som rör avkastning på eget kapital, soliditet, räntetäckningsgrad och belåningsgrad.

Affärsmål

Vår affärsmodell består av två delar: fastighetsförvaltning och projektutveckling. Resultatet från dessa två delar är tillsammans med värdeförändringar på fastigheter det som lägger grunden för vår ekonomiska stabilitet. Vi har formulerat tre övergripande mål kopplat till vår kärnaffär: förvaltningstresultat, överskottsgrad och projektinvesteringar.

Hållbarhetsmål

Vi har valt ut fem övergripande mål som täcker in de centrala delarna i vårt hållbarhetsarbete. Dessa hållbarhetsmål avser kunders rekommendationsvilja, engagemang hos medarbetare, sponsring med samhällsinriktning, miljöcertifieringar och klimatpåverkan.

Klimatmål

Wihlborgs har under många år arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan. Under 2020 anslöt vi oss till Science Based Targets initiative, och från Juni 2021 arbetar vi mot att till 2030 halvera de klimatpåverkande utsläppen som uppstår i hela värdekedjan. Och att hela verksamheten ska vara klimatneutral till år 2045.

Våra strategier

Vår styrning 

 • Miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning (ESG) ska vara en integrerad del i hela affären, med fokus på insatser som gör reell skillnad. 
 • Vårda och utveckla den egna organisationen.
 • Fokusera på god kostnadseffektivitet i hela verksamheten. 

Vårt erbjudande 

 • Aktivt bearbeta hyresmarknaden för att nå nya kunder och vara öppen för nya affärsmodeller.
 • Stärka varumärket och vårt erbjudande för att bli nya kunders förstahandsval och skapa stolthet och preferens hos befintliga kunder och medarbetare. 
 • Fortsätta att stärka kundrelationerna med en hög servicegrad och närvaro, samt engagemang för att utveckla kundens affär.

Vår marknad 

 • Aktivt arbeta för att stärka Öresundsregionen som ekonomisk tillväxtzon. 
 • Stärka vår marknadsposition genom koncentration till särskilt attraktiva och utvecklingsbara delmarknader där vi kan bidra till en hållbar stadsutveckling.
 • Kontinuerligt förbättra fastighetsportföljen med ett långsiktigt perspektiv på värdetillväxt.

Wihlborgs koncernledning

Koncernledningen består idag av åtta personer från olika delar av organisationen

Se vår ledning här

Wihlborgs klimatfärdplan

Tillsammans kan vi förändra på riktigt och skapa hållbara affärer.

Mer om vår klimatfärdplan