Projekt i Malmö

Malmö bildar tillsammans med Köpenhamn Öresundsregionens naturliga centrum. Med sina 3,6 miljoner invånare, sitt centrala läge i Europa, sin dragningskraft på internationella företag och sin ansamling av universitet och högskolor är denna storstadsregion en av de mest expansiva i vår del av världen, och erbjuder allt både företag och människor behöver för att kunna växa och frodas.

En mängd områden under utveckling i Malmö

Dockan, Kockums gamla varvsområde, har sedan år 2000 förvandlats från ett varvsområde till en modern stadsdel. Idag förvaltar Wihlborgs 160 000 m2 lokaler här, men det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter. Ett möjligt framtida projekt är Rondellhuset om 7 000 m2 i korsningen Stora Varvsgatan/ Östra Varvsgatan. Om- och tillbyggnader av befintliga fastigheter genomförs dessutom löpande.

Nästa stora utvecklingsområde är Nyhamnen som sträcker sig från centralstationen till Frihamnen i norr och Västkustvägen i öster. Wihlborgs är en stor fastighetsägare i området med både äldre fastigheter och det nya kontorshuset Sirius. Wihlborgs har även en markreservation för ytterligare ca 25 000 m2 kontor. Visionen är att Nyhamnen ska bli en tät, grön och blandad stadsdel med 6 000 bostäder, 13 000 nya arbetsplatser samt skolor, förskolor och parker. Malmö stad har tillsammans med Wihlborgs genomfört projektet ”Uppstart Nyhamnen”. Förslagen som arbetades fram där har utgjort en del av underlaget till översiktsplanen för Nyhamnen, vilken väntas bli antagen av kommunfullmäktige under 2018.

Ett annat utvecklingsområde är Hyllie i sydvästra Malmö. Utöver kontorshusen Origo och Dungen har Wihlborgs ytterligare en markanvisning i Hyllie med möjlighet att bygga kontor. I Malmös ytterområden har Wihlborgs flera projektmöjligheter avseende industri- och lagerfastigheter.

Wihlborgs i Malmö

Malmö är Wihlborgs värdemässigt största område och står för drygt hälften av vårt sammanlagda fastighetsvärde. I vårt Malmöbestånd ingår också fastigheter som ligger i grannkommunerna Lomma och Burlöv.

Även i Malmö lever Wihlborgs efter filosofin att satsa på de attraktivaste, mest utvecklingsbara delmarknaderna. Här har vi identifierat följande områden; Dockan (Västra hamnen)Centrum, HyllieFosie, Limhamn och Norra Hamnen och Arlöv.

Bild på Magnus Prochéus
Magnus Prochéus
Regionchef Malmö
Malmö