Hoppa till innehåll

Hållbara affärer

För Wihlborgs är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning. Genom vår verksamhet är vi med och skapar förutsättningar för näringslivet i Öresundsregionen att växa och utvecklas.

ESG-områdets alla tre delar är integrerade i Wihlborgs affär.
Det är i samverkan med andra vi på Wihlborgs kan fortsätta utveckla Öresundsregionen.
Att arbeta tillsammans med andra har alltid varit en del av Wihlborgs arbetssätt.

Fokus på långsiktigt hållbar tillväxt

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. Vi är djupt rotade i Öresundsregionen och det är här vår framtid finns. Det betyder att vi bryr oss om vad som händer i vår omgivning, med vårt samhälle och med människorna som bor och verkar här. Idag och i morgon. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Det ger oss möjlighet att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla våra beslut. Det innebär också att vi har en stabil grund att stå på för att hantera skiftningar i marknaden. Hållbara affärer är en del av vårt DNA, och det som styr vår färdriktning.

I vår strategi ligger ett fokus på långsiktigt hållbar tillväxt. ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning – ska vara integrerat i vår affär och vår verksamhet. Men en hållbar utveckling skapas inte av ett enskilt företag eller en enskild organisation. Att arbeta tillsammans med andra och att vara nära våra kunder, som utgör stora delar av regionens näringsliv, har alltid varit en del av vårt arbetssätt. Det är i samverkan med andra – företag, städer, universitet, offentlig sektor och ideell sektor – som vi kan fortsätta utveckla Öresundsregionen.

Wihlborgs hållbarhetsramverk består av fyra huvudområden.

Vårt hållbarhetsramverk

Vårt hållbarhetsramverk består av fyra huvudområden:

Dessa områden ger oss ett tydligt fokus och säkerställer bättre effekt av våra insatser. Vi prioriterat, mäter och följer upp våra insatser systematiskt.

Bland Wihlborgs övergripande mål för koncernen finns det fem hållbarhetsmål.

Våra hållbarhetsmål

Bland våra övergripande mål för koncernen finns fem hållbarhetsmål. Utöver detta har vi ytterligare mål inom respektive fokusområde. Vi har också satt ett långsiktigt, vetenskapligt mål för minskade klimatutsläpp som godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi). Vårt hållbarhetsarbete bidrar också på många sätt till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Läs mer om våra hållbarhetsarbete

Wihlborgs har under många år arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan.

Våra klimatmål

Wihlborgs har under många år arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan. Under 2020 anslöt vi oss till Science Based Targets initiative, och från Juni 2021 arbetar vi mot följande klimatmål:

  • Mål 2030: Halvera de klimatpåverkande utsläppen som uppstår i hela värdekedjan.
  • Mål 2045 – hela verksamheten ska vara klimatneutral.

Läs mer om våra klimatmål 

Ta del av vår klimatfärdplan

Wihlborgs hållbarhetsrapportering

Vi på Wihlborgs publicerar en årlig hållbarhetsredovisning där vi presenterar viktiga aktiviteter, mål och uppnådda resultat under året med bäring på vår hållbarhetsagenda. Hållbarhetsredovisningen är inkluderad i årsredovisningen och upprättad enligt årsredovisningslagen, GRI Standards, EPRA Sustainability Best Practice Recommendations (sBPR), samt TCFD riktlinjerna för rapportering av klimatrelaterade risker. Härutöver redovisar vi i varje kvartalsrapport en uppföljning av prioriterade hållbarhetsfrågor och hållbarhetsmål.

Alla års- & hållbarhetsredovisningar samt kvartalsrapporter finns under: Investor Relations - Rapporter

Wihlborgs är sedan flera år medlem i UN Global Compact och lämnar en årlig Communication on Progress som kan laddas ned från Global Compacts hemsida. Vi rapporterar också detaljerad information om våra fastigheter och hållbarhetsarbete till andra initiativ som GRESB och CDP.
Global Compacts hemsida
GRESB hemsida 
CDP:s hemsida

Vi har relationer med en lång rad intressenter som alla har olika behov och olika förväntningar på oss. Gemensamt för dessa relationer är att vi prioriterar långsiktighet och ett stort engagemang. Våra främsta intressenter är kunder, aktieägare, långivare, medarbetare, leverantörer samt kommuner och regioner.

Så arbetar vi med hållbara affärer

De viktigaste intressenterna är förstås våra kunder.

Kunder & leverantörer

De viktigaste intressenterna är förstås våra kunder. Förändrade lokalbehov får aldrig stå i vägen för verksamhetens utveckling. Att utveckla våra kundrelationer är ett ständigt pågående arbete.

Våra leverantörer är också en viktig del i vår värdekedja och därför ställer vi höga krav även på dem när det gäller hälsa, säkerhet, miljö och ett etiskt agerande.  

Här hittar du information för dig som är leverantör idag

Våra medarbetare är nyckelpersoner i våra kundrelationer.

Våra medarbetare 

Våra medarbetare är nyckelpersoner i våra kundrelationer. Därför är det viktigt att vi har stolta och engagerade medarbetare som är beredda att ta ansvar och göra det lilla extra för en kund eller kollega. Vi jobbar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare

Att kunder och medarbetare är beredda att rekommendera Wihlborgs är en styrka.

Ambassadörskap & rekommendationsvilja

Att kunder och medarbetare är beredda att rekommendera Wihlborgs är en styrka när det gäller att attrahera nya medarbetare och nya kunder. Därför mäter vi regelbundet rekommendationsviljan genom våra kundundersökningar och medarbetarundersökningar.

Att Öresundsregionen utvecklas positivt är avgörande för människor och företag i regionen.

En hållbar utveckling av Öresundsregionen

Att Öresundsregionen utvecklas positivt är avgörande för människor och företag som verkar här och också för Wihlborgs fortsatta tillväxt. Att vara regionsbyggare innebär för oss att bidra till en hållbar utveckling av regionen och att inspirera andra till att göra detsamma. Vi gör det genom att utveckla hållbara arbetsplatser, stadsdelar och städer, men också genom att ge möjligheter för våra kunder att mötas och skapa nya affärsmöjligheter.

Wihlborgs stöttar en rad initiativ med fokus på arbete, inkludering och utbildning.

Engagemang för region och samhälle

I vårt engagemang för region och samhälle stöttar vi initiativ med fokus på arbete, inkludering och utbildning för att ge ungdomar möjligheter och motivation till att utbilda sig så att företagen har tillgång till välutbildad arbetskraft. Vi engagerar oss också i utvecklingen av ny infrastruktur, såsom en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och en Öresundmetro mellan Malmö och Köpenhamn. Det gör vi eftersom infrastruktur är en central fråga för Öresundsregionens fortsatta utveckling

Som stor fastighetsägare har vi på Wihlborgs ett stort ansvar att minska klimatavtrycket.

Med omtanke för miljön och klimatet

Genom vår storlek och roll som ledande fastighetsbolag har vi möjlighet att påverka både leverantörer och hyresgäster i en grön riktning. Tillsammans kan vi göra skillnad för klimatet! I allt vi gör har vi förstås ett ansvar att göra det med omtanke om miljön genom fokus på hållbara fastigheter. Bygg- och fastighetsbranschen står idag för drygt en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan. Det gör att vi har ett stort ansvar för att göra allt vi kan för att minska vårt klimatavtryck och också inspirera andra till att göra viktiga förändringar.

Hållbara nyheter

”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”
”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”

Hållbar fastighetsutveckling

”Bästa sättet att inspirera andra är att visa att det går”

En roligare byggprocess som dessutom känts rätt i magen. Wihlborgs hållbarhetschef Elsa Hagdahl berättar om kontorshuset Kvartetten som nu uppmärksammas för sin låga klimatpåverkan, både som byggnad och hur den växte fram.
Värdeskapande kluster en viktig del av Wihlborgs strategi
Värdeskapande kluster en viktig del av Wihlborgs strategi

Hållbar fastighetsutveckling

Värdeskapande kluster en viktig del av Wihlborgs strategi

Genom att koncentrera beståndet till utvalda städer, kvarter och verksamheter vill Wihlborgs skapa unika värden och positiva synergieffekter. ”Vi blir starkare tillsammans”, menar Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs.
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats
Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Hållbar fastighetsutveckling

Helsingborg C - en trygg och välkomnande mötesplats

Helsingborg C, en av Helsingborgs främsta mötesplatser och porten till staden, har genomgått en omvandling under de senaste åren. Renoveringen har varit inriktad på att skapa en välkomnande och trygg atmosfär för resenärer och besökare. Namnbytet från Knutpunkten till Helsingborg C var ett sätt att markera omdaningen från en något ruffig plats till en plats där människor trivs att vistas på.

Wihlborgs tilldelas rating A i årets ESG100-rapport

Ranking av de 100 största börsnoterade företagens ESG-arbete.

Här hittar du hela rapporten

Vi är sektorledare i global hållbarhetsranking

Här hittar du resultatet av ESG-utvärderingen GRESB.

Läs mer i vårt pressmeddelande

A-klassificering av CDP

Wihlborgs ökar från betyget B till A- i CDP:s årliga lista över 18 000 bolags arbete med klimatfrågo...

Se mer på CDP:s hemsida

Kontakt

Kontakta mig om du frågor kopplat till vår hållbarhetsinformation.

Bild på Elsa Hagdahl

Elsa Hagdahl

Hållbarhetschef
040-661 97 07
Skicka e-post