Hållbara affärer

För Wihlborgs är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning. Genom vår verksamhet är vi med och skapar förutsättningar för näringslivet i Öresundsregionen att växa och utvecklas. Vi är djupt rotade här och det är här vår framtid finns. Det betyder att vi bryr oss om vad som händer i vår omgivning, med vårt samhälle och med människorna som bor och verkar här. Idag och i morgon. Hållbara affärer är en del av vårt DNA, och det som styr vår färdriktning.

Fokus på långsiktigt hållbar tillväxt

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Det ger oss möjlighet att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla våra beslut. Det innebär också att vi har en stabil grund att stå på för att hantera skiftningar i marknaden.

I vår strategi ligger ett fokus på långsiktigt hållbar tillväxt. ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning – ska vara integrerat i vår affär och vår verksamhet. Men en hållbar utveckling skapas inte av ett enskilt företag eller en enskild organisation. Att arbeta tillsammans med andra och att vara nära våra kunder, som utgör stora delar av regionens näringsliv, har alltid varit en del av vårt arbetssätt. Det är i samverkan med andra – företag, städer, universitet, offentlig sektor och ideell sektor – som vi kan fortsätta utveckla Öresundsregionen.

Fyra områden som ligger oss varmt om hjärtat

Wihlborgs hållbarhetsramverk består av fyra huvudområden: hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer, attraktiv arbetsgivare samt engagemang för region och samhälle.

Syftet med att definiera dessa fyra områden är att få ett tydligt fokus och säkerställa bättre effekt av våra insatser. Inom respektive område har vi prioriterat en rad aspekter som vi mäter och följer upp systematiskt.

Hållbarhetsmål

Bland våra övergripande mål för koncernen finns fem hållbarhetsmål. Utöver detta har vi ytterligare mål inom respektive fokusområde. Vi har också satt ett långsiktigt, vetenskapligt mål för minskade klimatutsläpp som godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi). Vårt hållbarhetsarbete bidrar också på många sätt till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsramverk, våra hållbarhetsmål och vår hållbarhetsrapportering

Klimatmål

Wihlborgs har under många år arbetat aktivt för att minska klimatpåverkan. Under 2020 anslöt vi oss till Science Based Targets initiative, och från Juni 2021 arbetar vi mot följande klimatmål:

  • Mål 2030: Halvera de klimatpåverkande utsläppen som uppstår i hela värdekedjan.
  • Mål 2045 – hela verksamheten ska vara klimatneutral.

Wihlborgs - relationsbyggaren

Vi har relationer med en lång rad intressenter som alla har olika behov och olika förväntningar på oss. Gemensamt för dessa relationer är att vi prioriterar långsiktighet och ett stort engagemang. Våra främsta intressenter är kunder, aktieägare, långivare, medarbetare, leverantörer samt kommuner och regioner.

Kunder

De viktigaste intressenterna är förstås våra kunder. Vi vill att du som kund ska känna att vi finns nära och hjälper till på er resa. Förändrade lokalbehov får aldrig stå i vägen för verksamhetens utveckling. Att utveckla våra kundrelationer är ett ständigt pågående arbete. 

Medarbetare

Våra medarbetare är nyckelpersoner i våra kundrelationer. Därför är det viktigt att vi har stolta och engagerade medarbetare som är beredda att ta ansvar och göra det lilla extra för en kund eller kollega. Vi jobbar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare

Leverantörer

Våra leverantörer är också en viktig del i vår värdekedja och därför ställer vi höga krav även på dem när det gäller hälsa, säkerhet, miljö och ett etiskt agerande.  

Rekommendationsvilja och ambassadörskap

Att kunder och medarbetare är beredda att rekommendera Wihlborgs är en styrka när det gäller att attrahera nya medarbetare och nya kunder. Därför mäter vi regelbundet rekommendationsviljan genom våra kundundersökningar och medarbetarundersökningar

Wihlborgs – regionsbyggaren

Att Öresundsregionen utvecklas positivt är avgörande för människor och företag som verkar här och också för Wihlborgs fortsatta tillväxt. Att vara regionsbyggare innebär för oss att bidra till en hållbar utveckling av regionen och att inspirera andra till att göra detsamma. Vi gör det genom att utveckla hållbara arbetsplatser, stadsdelar och städer, men också genom att ge möjligheter för våra kunder att mötas och skapa nya affärsmöjligheter.

Engagemang för region och samhälle

I vårt engagemang för region och samhälle stöttar vi initiativ med fokus på arbete, inkludering och utbildning för att ge ungdomar möjligheter och motivation till att utbilda sig så att företagen har tillgång till välutbildad arbetskraft. Vi engagerar oss också i utvecklingen av ny infrastruktur, såsom en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och en Öresundmetro mellan Malmö och Köpenhamn. Det gör vi eftersom infrastruktur är en central fråga för Öresundsregionens fortsatta utveckling

Miljö och klimat

I allt vi gör har vi förstås ett ansvar att göra det med omtanke om miljön genom fokus på hållbara fastigheter. Bygg- och fastighetsbranschen står idag för drygt en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan. Det gör att vi har ett stort ansvar för att göra allt vi kan för att minska vårt klimatavtryck och också inspirera andra till att göra viktiga förändringar. 

Bild på Anna Nambord
Anna Nambord
Chef hållbara affärer
Malmö
Bild på Fredrik Ljungdahl
Fredrik Ljungdahl
ESG-controller
Malmö