Hållbarhet

För Wihlborgs är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning. Genom vår verksamhet är vi med och skapar förutsättningar för näringslivet i Öresundsregionen att växa och utvecklas långsiktigt. Det gynnar både Wihlborgs och de företag som är verksamma här. Vår viktiga roll i regionen skapar också stolthet och motivation hos medarbetarna. 

Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs har sedan 2011 hållbarhetsredovisat i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). Sedan 2015 redovisar vi enligt GRI G4 Core. Redovisningen är ett viktigt steg i vår egen utveckling och för att tydligt visa att Wihlborgs är ett sunt och etiskt tänkande företag att arbeta och investera i. För 2016 rapporterar vi för första gången vårt hållbarhetsarebete i årsredovisningen.

FN:s Global Compact

Wihlborgs har undertecknat Wihlborgs FN:s Global Compact. Tanken med Global Compact är att göra företag uppmärksamma på, och ta ett aktivt ansvar för, tio internationellt erkända principer inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Det innebär bland annat att vi åtagit oss att inkorporera Global Compacts principer i vår företagsstrategi och arbeta för att principerna blir en del av företagskulturen i det dagliga arbetet. Vi redogör i vår årsrapport för hur vi stödjer och arbetar för Global Compact och initiativets tio principer.

Rapportering och intyg för Global Compact, Wihlborgs Fastigheter