Hållbarhet

Vi på Wihlborgs är övertygade om att ett tydligt hållbarhetsarbete ger stora vinster, inte bara för det egna företaget, utan även där vi kan vara med och påverka. För oss är det naturligt att ta ett långsiktigt ansvar för Öresundsregionen. Det är här vi, som marknadsledare, kan påverka samhället och vara engagerade i stadsutvecklingen. Som marknadsledare har Wihlborgs ett ansvar att agera miljömässigt och affärsetiskt korrekt, då vi genom vår storlek har ett större inflytande på marknaden än en mindre aktör.

Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs har sedan 2011 hållbarhetsredovisat i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). Sedan 2015 redovisar vi enligt GRI G4 Core. Redovisningen är ett viktigt steg i vår egen utveckling för att tydligt visa att Wihlborgs är ett sunt och etiskt tänkande företag att arbeta och investera i. För 2016 rapporterar vi för första gången vårt hållbarhetsarebete i årsredovisningen.

FN:s Global Compact

Wihlborgs har undertecknat Wihlborgs FN:s Global Compact. Tanken med Global Compact är att göra företag uppmärksamma på, och ta ett aktivt ansvar för, tio internationellt erkända principer inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Det innebär bland annat att vi åtagit oss att inkorporera Global Compacts principer i vår företagsstrategi och arbeta för att principerna blir en del av företagskulturen i det dagliga arbetet. Vi redogör i vår årsrapport för hur vi stödjer och arbetar för Global Compact och initiativets tio principer.

Rapportering och intyg för Global Compact, Wihlborgs Fastigheter

Bild på Anna Nambord
Anna Nambord HR och CSR-chef Wihlborgs Malmö 040-690 57 54