Vårt hållbarhetsarbete

För Wihlborgs är hållbarhet grunden till lönsamma affärer. Därför arbetar vi långsiktigt för att ständigt utvecklas i en hållbar riktning. Genom vår verksamhet är vi med och skapar förutsättningar för näringslivet i Öresundsregionen att växa och utvecklas långsiktigt. Det gynnar både Wihlborgs och de företag som är verksamma här. Vår viktiga roll i regionen skapar också stolthet och motivation hos medarbetarna. 

Hållbart företagande

Att näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas är positivt både för regionen och dess invånare, men också för Wihlborgs och de företag som är verksamma här. För att näringslivet och företagsklimatet ska utvecklas krävs välfungerande stadsdelar, tillgång till god infrastruktur, kompetens, attraktiva boende- och livsmiljöer och andra kvaliteter som gör att företag och människor vill bo och verka i regionen. Wihlborgs ambition är att ha en helhetssyn i allt vi gör – och det ligger djupt rotat i vårt sätt att driva verksamheten. Vi ser också vikten av samverkan med andra aktörer och intressenter.

Wihlborgs har många roller; arbetsgivare, samhällsaktör, regional utvecklare och hyresvärd. I alla dessa relationer vill vi vara en förtroendefull och långsiktig part att räkna med. För att lyckas med det, och för att fortsätta vara framgångsrika, behöver vi förstå vad våra medarbetare, hyresgäster, leverantörer och omvärlden i stort förväntar sig av oss. Därför lägger vi stor vikt vid att lyssna på de förväntningar och behov som finns hos våra intressenter. 

Miljön är viktig för oss

Genom aktiva val av förnybara energislag och ständiga effektiviseringar inom energiområdet säkerställer vi att klimatutsläppen inom vårt fastighetsbestånd minskar.

Vårt miljöarbete bygger på en palett av olika miljöinitiativ där vi systematiskt driver en rad aktiviteter för att säkerställa att våra fastigheter är hållbara. Att miljöcertifiera nybyggda fastigheter, tillhandahålla gröna hyresavtal till våra kunder och att verksamheten vägleds utifrån ett kretsloppsperspektiv är exempel på vår miljöstyrning.

Fyra områden som ligger oss varmt om hjärtat

Wihlborgs hållbarhetsramverk består av fyra huvudområden: hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer, attraktiv arbetsgivare samt engagemang för region och samhälle.

Syftet med att definiera dessa fyra områden är att få ett tydligt fokus och säkerställa bättre effekt av våra insatser. Inom respektive område har vi prioriterat en rad aspekter som vi mäter och följer upp systematiskt.

ramverk_hallbarhet_600.png

FN:s Global Compact

Wihlborgs har undertecknat Wihlborgs FN:s Global Compact. Tanken med Global Compact är att göra företag uppmärksamma på, och ta ett aktivt ansvar för, tio internationellt erkända principer inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Det innebär bland annat att vi åtagit oss att inkorporera Global Compacts principer i vår företagsstrategi och arbeta för att principerna blir en del av företagskulturen i det dagliga arbetet. Vi redogör i vår årsredovisning för hur vi stödjer och arbetar för Global Compact och initiativets tio principer.

Rapportering och intyg för Global Compact, Wihlborgs Fastigheter

Hållbarhetsredovisning

Vi har sedan 2011 redovisat vårt hållbarhetsarbete i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). För 2019 redovisar vi enligt GRI Standards, nivå Core. Valet av prioriterade hållbarhetsaspekter grundar sig på feedback vi har fått under årens lopp, på intressentdialoger och på våra egna bedömningar. 

Fördjupad information om processen att identifiera våra fyra fokusområden och prioritera aspekter samt hur vi styr och följer upp aspekterna mer i detalj har vi samlat i en hållbarhetsbilaga.


Bild på Anna Nambord
Anna Nambord
Chef hållbara affärer
Malmö
Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljöchef
Malmö