Ansvarsfulla affärer

För oss är det en självklarhet att vårt varumärke står för sunda värden och vårt ekonomiska ansvar är en förutsättning för att vi ska kunna ta ansvar för vår del av samhällsutvecklingen.

Av Wihlborgs övergripande mål och strategier framgår att bolaget ska ha en affärsmodell för tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. För att uppnå detta mål ska Wihlborgs befästa och ytterligare stärka marknadspositionerna i Öresundsregionen genom koncentration till olika delmarknader. Vi ska förbättra fastighetsportföljen genom köp, förädling och försäljning av fastigheter. Vi ska också förvalta fastighetsbeståndet med fokus på god kostnadseffektivitet och hög uthyrningsgrad. Ett aktivt engagemang och hög servicegrad ska bidra till att ytterligare stärka våra kundrelationer. Vidare ska vi agera för en långsiktigt hållbar utveckling av företaget och regionen.

Ekonomisk prestanda

Ett lönsamt Wihlborgs är en förutsättning för att vi ska kunna fullfölja våra strategier och nå våra mål. Vi måste nå våra ekonomiska mål för att kunna satsa på ett hållbart arbetssätt, samtidigt som vi måste arbeta hållbart för att i längden kunna uppnå våra ekonomiska mål. Wihlborgs finansiella mål är att kunna uppvisa:

  • En avkastning på eget kapital som överstiger den riskfria räntan med minst sex procentenheter
  • En soliditet om lägst 30 procent
  • En belåningsgrad om högst 60 procent
  • En räntetäckningsgrad om minst 2,0

Att vi når våra ekonomiska mål påverkar även på andra sätt våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. En solid ekonomisk grund är en förutsättning för att kunna vara en stabil affärspartner för såväl leverantörer som kunder. Detta, i kombination med att vi erbjuder funktionella och flexibla lokaler till en rad branscher, kan bidra till att näringslivet i vår region fortsätter utvecklas. Ekonomisk framgång är även en viktig faktor för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Det ger oss möjligheten att utveckla våra medarbetare och skapa en attraktiv arbetsplats, vilket i sin tur ger oss möjlighet att attrahera rätt personal.

Ansvar i alla led

Som marknadsledare har Wihlborgs ett ansvar att agera affärsetiskt korrekt och fungera som ett föredöme. Våra affärsrelationer och vårt arbetssätt ska genomgående präglas av våra värdeord; kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. Vi gör affärer utifrån vår värdegrund och har en organisation med korta beslutsvägar. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö, kultur och kompetens för att behålla och utveckla vårt goda företagsklimat. Förhoppningen är att detta kan ha en positiv påverkan på såväl hyresgäster som leverantörer. 

Ansvarsfulla kundrelationer

Vi förvaltar våra egna fastigheter, vilket innebär en omedelbar närhet till kunderna. Detta gör att vi kan föra en kontinuerlig dialog med dem och vara lyhörda för uppkomna behov. Förutom kontinuerlig dialog med hyresgästerna genomförs vartannat år en kundundersökning. Då har hyresgästerna möjlighet att ge synpunkter på, och i förlängningen påverka, Wihlborgs agerande och erbjudande. Det samlade betyget i den kundundersökning som genomfördes 2016 blev 4,13 på en femgradig skala, vilket var det bästa resultatet sedan Wihlborgs började mäta 2003. Undersökningen visade att 82 (75) procent av hyresgästerna kan tänka sig att rekommendera Wihlborgs i hög eller mycket hög grad till andra företag. Analyser av resultaten har gjorts på respektive ort och område, vilket har utmynnat i en rad initiativ för att ytterligare öka kundnöjdheten. Exempel på åtgärder är uppfräschning av grönytor, fasader och entréer, byte av städbolag och förbättring av kommunikationen exempelvis vid felanmälan. Under våren 2018 kommer en ny kundundersökning att genomföras.

Leverantörer och entreprenörer

Wihlborgs leverantörer har i många fall direktkontakt med våra hyresgäster och påverkar därmed affärsrelationerna i Wihlborgs värdekedja. Det är därför av största vikt att vi ställer krav på leverantörernas affärsetik, yrkeskompetens och servicegrad eftersom de i praktiken många gånger företräder Wihlborgs i kontakten med hyresgästerna. Deras agerande har en direkt påverkan på hur våra kunder uppfattar Wihlborgs. Och vi vill att alla som arbetar på Wihlborgs uppdrag ska ha godtagbara arbetsvillkor och god arbetsmiljö. Dessutom vill vi att leverantörerna ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan Därför ställer vi höga krav på leverantörerna, precis som på oss själva. Wihlborgs inköpsfunktion ansvarar för att Wihlborgs har en professionell inköpsprocess, att vi väljer leverantörer som är hållbara utifrån såväl ekonomiska aspekter som hållbarhetsaspekter. Inköpsfunktionen verkar för att ramavtal upprättas med en majoritet av våra leverantörer, de kontrollerar att de leverantörer som vi tecknar ramavtal med har en sund ekonomi och att leverantören skrivit under Wihlborgs uppförandekod som består av krav inom miljö, arbetsmiljö samt etik och antikorruption (i linje med FN Global Compacts erkända principer). Som lokal aktör prioriterar vi att göra affärer med lokala leverantörer – det ligger i linje med vår strategi och affärsidé och ger en närhet i värdekedjan.

Etik och antikorruption

Det är en självklarhet att vi på Wihlborgs arbetar för att agera på ett etiskt korrekt sätt och även att aktivt motverka korruption. Wihlborgs arbetar kontinuerligt med dessa frågor på agendan för att säkerställa att inga fall av korruption eller oetiskt agerande förekommer. Detta görs bland annat på följande sätt: Som vägledning för styrelseledamöter, medarbetare, leverantörer och entreprenörer har Wihlborgs fastställt etiska riktlinjer som årligen utvärderas och uppdateras av Wihlborgs styrelse.

Vid eventuell misstanke om korruption eller liknande missförhållande finns möjlighet att anmäla detta via Wihlborgs whistleblower-funktion