Ansvarsfulla affärer

För oss är det en självklarhet att vårt varumärke står för sunda värden och vårt ekonomiska ansvar är en förutsättning för att vi ska kunna ta ansvar för vår del av samhällsutvecklingen.

Wihlborgs ledning och ansvar är fördelat mellan styrelsen och verkställande direktören enligt  aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, svensk  kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och interna styrinstrument som styrelsens arbetsordning  och instruktion för verkställande direktören.

Genom vår verksamhet med uppsatta mål och strategier påverkar vi de samhällen vi verkar i. Vårt hållbarhetsarbete måste integreras med de ekonomiska mål styrelsen satt upp för vår verksamhet, då de båda aspekterna påverkar varandra. Uppnår vi en integration kan vårt varumärke stärkas, vilket förbättrar möjligheterna att bli våra kunders förstahandsval när hyresavtal ska tecknas.

Wihlborgs finansiella mål är att kunna uppvisa:

  • En avkastning på eget kapital som överstiger den riskfria räntan med minst sex procentenheter
  • En soliditet om lägst 30 procent
  • En belåningsgrad om högst 60 procent
  • En räntetäckningsgrad om minst 2,0

Att nå våra ekonomiska mål har även andra aspekter för möjligheterna att bidra till en hållbar utveckling. En solid ekonomisk grund är en förutsättning för att kunna vara en stabil affärspartner för såväl leverantörer som kunder. Detta, i kombination med att vi erbjuder funktionella och flexibla lokaler till en rad branscher, kan bidra till att näringslivet i vår region fortsätter utvecklas.

Etik och anti-korruption

Det är en självklarhet att vi på Wihlborgs arbetar för att motverka korruption och att vi bedriver vår verksamhet på ett etiskt korrekt sätt. För att kunna bedriva vår verksamhet på ett långsiktigt lönsamt och hållbart sätt måste vi agera både inom lagens ramar och på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. Icke desto mindre finns det i vår bransch och vårt företag risk för korruption i olika former. Wihlborgs har kontinuerligt dessa frågor på agendan med målsättningen att inga fall av korruption eller oetiskt agerande ska förekomma. Etiska riktlinjer för styrelseledamöter, medarbetare, leverantörer och entreprenörer 

Vi ställer krav på våra leverantörer att de ska följa och bidra till koncernens intentioner enligt uppförandekod (etiska riktlinjer), miljöpolicy, kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy och inköpspolicy.

Vid eventuell misstanke om korruption eller liknande missförhållande finns möjlighet att anmäla detta via Wihlborgs whistleblower-funktion.