Hoppa till innehåll

Ansvarsfulla affärer

För oss är det en självklarhet att vi ska stå för sunda värden och förtroende är avgörande för en hållbar och framgångsrik affär. Förtroende byggs upp över tid och är resultatet av alla beslut och handlingar i organisationen där vi ska agera ärligt och med hög affärsmässig moral.

Som marknadsledande fastighetsbolag har vi på Wihlborgs ett ansvar att agera affärsetiskt korrekt och fungera som ett föredöme. Våra affärsrelationer och vårt arbetssätt ska genomgående präglas av våra värdeord; kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. Vi gör affärer utifrån vår värdegrund och har en organisation med korta beslutsvägar. Vi arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö, kultur och kompetens för att behålla och utveckla vårt goda företagsklimat. Vårt mål är att detta ska ha en positiv påverkan på såväl hyresgäster som leverantörer och inspirera till utveckling av den egna organisationen.

Samarbetet med våra leverantörer är mycket viktigt i vår strävan att skapa långsiktiga relationer.

Leverantörsrelationer

Vi ställer höga krav på våra leverantörer när det gäller allt från miljö och klimatpåverkan till etik och arbetsmiljö. Alla som arbetar på vårt uppdrag ska ha rimliga arbetsvillkor och en god arbetsmiljö. Vi ökar också kraven på leverantörerna när det gäller cirkularitet, återbruk och miljöstatistik. Du kan läsa mer om vår uppförandekod för leverantörer här. 

Men vi ställer inte bara krav – vi hjälper även gärna leverantörer att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Genom att bjuda på vår kunskap kan vi bidra till positiv påverkan och hjälpa dem att ta ansvar för sin del i värdekedjan. 

För att stödja utvecklingen av det lokala näringslivet och bidra till att skapa arbetstillfällen i Öresundsregeionen prioriterar vi att göra inköp av leverantörer som är etablerade i regionen. Vid utgången av 2021 stod lokala leverantörer för 93 procent av våra ramavtal.

Kundrelationer är viktigt för oss på Wihlborgs.

Långsiktiga kundrelationer

Förutom en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster gör vi årligen en kundundersökning. Syftet med den är att identifiera, mäta och utveckla Wihlborgs framgångsfaktorer. I undersökningen har våra hyresgäster möjlighet att ge synpunkter på, och därmed i förlängningen påverka, Wihlborgs agerande och erbjudande. I mätningen 2022 hade Wihlborgs ett totalt Nöjd kund-index (NKI) på 78 för kontor, att jämföras med bransch­snittets 75. 92 procent av kunderna kan tänka sig att rekommendera Wihlborgs i hög eller mycket hög grad.

Det är en självklarhet att vi på Wihlborgs arbetar för att agera på ett etiskt korrekt sätt.

Etik och antikorruption

Det är en självklarhet att vi på Wihlborgs arbetar för att agera på ett etiskt korrekt sätt och även att aktivt motverka korruption. Wihlborgs arbetar kontinuerligt med dessa frågor på agendan för att säkerställa att inga fall av korruption eller oetiskt agerande förekommer. Detta görs bland annat på följande sätt: Som vägledning för styrelseledamöter, medarbetare, leverantörer och entreprenörer har vi etiska riktlinjer som årligen utvärderas och uppdateras av Wihlborgs styrelse.

Vid eventuell misstanke om korruption eller liknande missförhållande finns möjlighet att anmäla detta via vår visselblåsningsfunktion.

En hållbar ekonomi

God lönsamhet, en hög soliditet och god tillgång till kapital är avgörande för att vi ska kunna ta tillvara möjligheter till nya investeringar i form av fastighetsförvärv och ny- och ombyggnadsprojekt. God service till våra kunder och hög kvalitet på våra lokaler ger förutsättningar för goda hyresintäkter. Detta tillsammans med en god kostnadseffektivitet lägger grunden för ett bra ekonomiskt resultat.

Vi måste nå våra ekonomiska mål för att kunna satsa på ett hållbart arbetssätt, samtidigt som vi måste arbeta hållbart för att i längden kunna uppnå våra ekonomiska mål. Allt hänger ihop.

I vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om våra finansiella mål och våra affärsmål.

Kontakt

Vi svarar gärna på dina frågor.

Bild på Elsa Hagdahl

Elsa Hagdahl

Hållbarhetschef
040-661 97 07
Skicka e-post
Bild på Jörgen Mårtensson

Jörgen Mårtensson

Inköpschef
040-661 97 81
Skicka e-post