Ansvarsfulla affärer

För oss är det en självklarhet att vårt varumärke står för sunda värden och vårt ekonomiska ansvar är en förutsättning för att vi ska kunna ta ansvar för vår del av samhällsutvecklingen.

Ansvarsfulla affärer

För Wihlborgs är det en självklarhet att vårt varumärke ska stå för sunda värden och vår ekonomiska stabilitet är en förutsättning för att vi ska kunna ta ansvar för vår del av samhällsutvecklingen. Av Wihlborgs övergripande mål och strategier framgår att bolaget ska ha en affärsmodell för tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. För att uppnå detta mål ska Wihl-borgs befästa och ytterligare stärka marknadspositioner-na i Öresundsregionen genom koncentration till olika delmarknader. Vi ska förbättra fastighetsportföljen genom köp, förädling och försäljning av fastigheter. Vi ska också förvalta fastighetsbeståndet med fokus på god kostnadseffektivitet och hög uthyrningsgrad. Ett aktivt engagemang och hög servicegrad ska bidra till att ytterli-gare stärka våra kundrelationer.

Ekonomisk prestanda

Ett lönsamt Wihlborgs är en förutsättning för att vi ska kunna fullfölja våra strategier och nå våra mål. Vi måste nå våra ekonomiska mål för att kunna satsa på ett håll-bart arbetssätt, samtidigt som vi måste arbeta hållbart för att i längden kunna uppnå våra ekonomiska mål.

Wihlborgs finansiella mål är att kunna uppvisa:
• En avkastning på eget kapital som överstiger den riskfria räntan med minst sex procentenheter
• En soliditet om lägst 30 procent
• En belåningsgrad om högst 60 procent
• En räntetäckningsgrad om minst 2,0

Att vi når våra ekonomiska mål påverkar även på andra sätt våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. En solid ekonomisk grund är en förutsättning för att kunna vara en stabil affärspartner för såväl leverantörer som kunder. Detta, i kombination med att vi erbjuder funkt-ionella och flexibla lokaler till en rad branscher, kan bidra till att näringslivet i vår region fortsätter utvecklas.

Etik och antikorruption

Det är en självklarhet att vi på Wihlborgs arbetar för att motverka korruption och att vi agerar på ett etiskt kor-rekt sätt. För att kunna bedriva vår verksamhet på ett långsiktigt lönsamt och hållbart sätt måste vi agera både inom lagens ramar och på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt.
Som vägledning för styrelseledamöter, medarbetare, leverantörer och entreprenörer har Wihlborgs etiska riktlinjer som årligen utvärderas och uppdateras av Wihlborgs styrelse.

Vid eventuell misstanke om korruption eller liknande missförhållande finns möjlighet att anmäla detta via Wihlborgs whistleblower-funktion.

Värdekedjan

Som marknadsledare har Wihlborgs ett ansvar att agera affärsetiskt korrekt och fungera som ett föredöme. Våra affärsrelationer och vårt arbetssätt ska genomgående präglas av våra värdeord; kunskap, ärlighet, handlingskraft och gemenskap. Vi gör affärer utifrån vår värdegrund och vi verkar i en organisation med korta beslutsvägar. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med arbetsmiljö, kultur och kompetens för att behålla och utveckla vårt goda företagsklimat. Förhoppningen är att detta kan ha en positiv påverkan på såväl hyresgäster som leverantörer.

Våra hyresgäster

Vi förvaltar våra egna fastigheter, vilket innebär närhet till kunderna. Detta gör att vi kan vara lyhörda för kundernas behov och att vi kan informera och inspirera hyresgästerna till att agera i linje med Wihlborgs uppförandekod.

Leverantörer och entreprenörer

Wihlborgs leverantörer har direktkontakt med våra hyresgäster och påverkar därmed affärsrelationerna i Wihlborgs värdekedja. Det är därför av största vikt att vi ställer krav på leverantörernas affärsetik, yrkeskompetens och servicegrad.

Wihlborgs inköpsfunktion ansvarar för att de leverantörer vi tecknar ramavtal med uppfyller Wihlborgs uppförandekod som består av krav inom fokusområden som ligger i linje med FN Global Compacts erkända principer; miljö, arbetsmiljö samt etik och antikorruption. 

Som lokal aktör prioriterar vi att göra affärer med lokala leverantörer – det ligger i linje med vår strategi och affärsidé och ger en närhet i värdekedjan.