Hoppa till innehåll

Visselblåsning

Wihlborgs verksamhet ska präglas av ärlighet, öppenhet och transparens. Kunder, kollegor och andra intressenter ska kunna lita på oss. Grunden för detta är våra etiska riktlinjer samt uppförandekod och naturligtvis gällande lagar och regelverk.

Kontakter om du misstänker överträdelser

Om du misstänker överträdelser av våra etiska riktlinjer, uppförandekoden för leverantörer eller andra oegentligheter vill vi gärna veta det. Om du arbetar inom Wihlborgs ska du i första hand framföra dina misstankar till närmaste chef eller HR-chef. Du som är leverantör ska i första hand kontakta ansvarig beställare på Wihlborgs eller inköpschef. Medarbetare, leverantörer och andra intressenter kan också kontakta Wihlborgs VD.

Om du saknar förtroende för dessa personer kan du rapportera misstänkta överträdelser av de etiska riktlinjerna respektive uppförandekoden anonymt via vår visselblåsartjänst. Tjänsten administreras av en extern part (Trumpet). 

Gör en anmälan i vår oberoende visselblåsartjänst, Trumpet

Anmäla allvarliga oegentligheter

Visselblåsarfunktionen är öppen för alla som har en konkret misstanke om allvarliga oegentligheter i Wihlborgs verksamhet.

Med allvarliga oegentligheter avses ekonomisk brottslighet så som mutor, bestickning, stöld, bedrägeri, bokföringsbrott, men också andra allvarliga överträdelser av Wihlborgs etiska riktlinjer eller uppförandekod för leverantörer, däribland händelser som rör enskildas liv och hälsa eller skada på miljön.

En anmälan till visselblåsarfunktionen bör innehålla en så detaljerad och saklig beskrivning av ärendet som möjligt, däribland uppgifter om:

  • Vad anmälan gäller.
  • Vem som är inblandad.
  • Var och när incidenten inträffade.
  • Om det är ett pågående eller återkommande problem.

    (Bifoga om möjligt dokumentation som stödjer anmälan.)

Visselblåsningstjänst

Trumpet

Trumpet är en extern visselblåsarfunktion som ger visselblåsaren möjlighet att vara helt anonym. Alla ärenden tas emot av oberoende externa handläggare med gedigen erfarenhet av att, bedöma, utreda och hjälpa organisationer att hantera olika typer av oegentligheter.

Trumpet följer EU:s direktiv avseende GDPR och EU:s direktiv för skydd av visselblåsare samt svensk lag avseende särskilt skydd mot repressalier för personer som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Det finns mer information om visselblåsarfunktionen i Wihlborgs policy för visselblåsning.

Så här anmäler du

Anmälan till visselblåsarfunktionen görs via ett webbformulär, telefon eller brev. Du hittar alla uppgifter på Trumpets webbplats.

Du kan göra en anmälan dygnet runt alla dagar i veckan. En anmälan genom Trumpet hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess. Om du vill utesluta att någon har möjlighet att spåra din aktivitet bör du välja en privat dator eller mobiltelefon samt besöka tjänsten från ett nätverk du litar på, exempelvis ditt hemmanätverk.

På Trumpets webbsida får du en tydlig guidning genom hela processen. Svar på de vanligaste frågorna finns att läsa vid varje steg.

Gör en anmälan i vår oberoende visselblåsartjänst, Trumpet

Visselblåsning

Trumpet är en extern visselblåsarfunktion som ger dig möjlighet att vara helt anonym.

Gör en anmälan

Visselblåsningspolicy

Vill du veta mer om Wihlbrogs policy för visselblåsning?

Ladda ner vår visselblåsningspolicy

Etiska riktlinjer

Vår vägledning i hur vi ska bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt.

Etiska riktlinjer.

Uppförandekod

Wihlborgs samarbetar med leverantörer och entreprenörer som delar våra värderingar.

Mer om vår uppförandekod här