Hållbara fastigheter

Det är i vår kärnverksamhet – att utveckla och förvalta fastigheter – som vi har vår största miljöpåverkan. Därmed är det också här vi har störst möjlighet att göra skillnad, både genom att förändra vårt eget agerande, påverka i vår värdekedja och genom att vara med och utveckla branschen. Vi har egna, ambitiösa mål men det är först när aktörer och branscher går samman som de riktigt stora förändringarna kommer. Därför deltar vi i flera branschinitiativ som arbetar för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor och även andra
initiativ inom miljöområdet. Givetvis samarbetar vi också med våra hyresgäster för att gemensamt bidra till minskad miljöpåverkan. 

Ambitiösa miljömål driver oss att göra rätt

Vi övertygade om att man måste sikta högt för att nå resultat. Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling tillsammans med våra kunder och partners. Därför har vi satt ambitiösa mål inom miljöområdet.

Klimatpåverkan

Att bidra till minskad klimatpåverkan är den viktigaste miljöutmaningen i vår verksamhet. 

Mål 2022: Våra koldioxidutsläpp i scope 1–2  (direkta utsläpp från egen verksamhet och indirekta utsläpp från inköpt energi) ska understiga 1,5 kg CO2-­ekvivalenter per kvadratmeter.  Vi har också satt ett långsiktigt mål till 2030 för våra totala koldioxidutsläpp som godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi). För scope 3 (indirekta utsläpp i värdekedjan) ska vi utöka mätningen och successivt minska utsläppen även för dessa delar.

Läs om årets utfall och hur vi arbetar med att minska vår klimatpåverkan

Miljöcertifieringar

Vi har kontinuerligt fokus på att minska miljöpåverkan och utveckla fastigheter med hög miljöprestanda och god arbetsmiljö. Miljöcertifieringar är ett sätt att mäta detta arbete.

Mål 2022: 80 procent av lokalarean i Wihlborgs kontorsbyggnader i Sverige ska vara miljöcertifierad. Långsiktigt är målet att 100 procent av våra fastigheter i koncernen ska vara miljöcertifierade.

Läs om årets utfall och hur vi arbetar med miljöcertifieringar

Energi, resursoptimering, gröna hyresavtal

Utöver dessa mål har vi också mål när det gäller bland annat energi, resursoptimering,  och gröna hyresavtal. Läs mer om mål och utfall i vår års- och hållbarhetsredovisning. 

Styrning

Vårt miljöarbete styrs av vår miljöpolicy och våra miljö- och klimatmål men också av vårt ansvar kopplat till FN:s 17 globala mål samt deltagande i externa initiativ som Fossilfritt Sverige, LFM30 – lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 med flera. Vi ställer också krav på våra leverantörer när det gäller miljöpåverkan.

sid 62.jpg

Gröna hyresavtal

När du som kund hyr en lokal av oss på Wihlborgs kan du känna dig trygg i att vi driver vår verksamhet och förvaltar våra fastigheter på ett hållbart sätt och med ett långsiktigt perspektiv. Vi är övertygade om att samarbete ger bäst effekt och därför vi vill gärna samarbeta med dig som kund så att vi gemensamt kan bidra till en positiv utveckling. Gröna hyresavtal är standard när du hyr lokal av Wihlborgs och med avtalet som grund kan vi samarbeta kring exempelvis energifrågor, inomhusmiljö, materialval och avfallshantering. När vi miljöcertifierar en byggnad blir du som kund också involverad, eftersom certifieringen påverkas av de val ni gör. Vid många fastigheter har vi också laddplatser som hjälper era medarbetare att resa klimatsmart till sin arbetsplats. 


Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljö- och klimatchef
Malmö
Bild på Elsa Hagdahl
Elsa Hagdahl
Certifieringsansvarig - hållbara affärer
Malmö