Engagemang för region och samhälle

Öresundsregionen är vår marknad. Det är här vi verkar och det är här vi har våra kunder. Därför är det viktigt för oss att både ­regionen och städerna där vi är verksamma utvecklas i en posi­tiv riktning och som stor aktör i regionen har vi ett ansvar att bidra till detta på olika sätt. 

Genom vår affärsidé och vår verksamhet bidrar vi till utvecklingen av regionen. Vi bygger fastigheter och stadsdelar som skapar plats för företag att växa. Men vi vill göra mer än så. Vi vill också bidra med erfarenhet och resurser för att främja en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt.

Lokala investeringar och inköp

Att vara verksamma lokalt är en del av Wihlborgs strategi, och därför är det naturligt att i mesta möjliga mån premiera lokala inköp. Genom att gynna lokala företag bidrar vi till att närings­livet växer och utvecklas, vilket skapar nya affärsmöjligheter för oss. En positiv effekt är också minskade transporter. Läs mer om hur vi arbetar med inköp

Samhällsengagemang

Socialt fungerande städer och positiva och levande stadsmiljöer är viktiga för att skapa en sund och hållbar utveckling för både individer och företag. Därför stödjer vi initiativ som går i linje med vår ambition att bidra till att öka möjligheterna till jobb och utbildning och att gynna mångfald och jämlikhet. Vi tar även egna initiativ inom dessa områden.
Det är också viktigt för regionen att det finns goda förutsättningar för nyföretagande och att entreprenörer får bra hjälp att starta livskraftiga företag. I intressentdialogen framfördes att man önskar att Wihlborgs engagerar sig och bidrar till att gynna utvecklingen av mindre företag.

Egna initiativ

Ett exempel på initiativ som Wihlborgs tagit är ­stationsvärdarna på Knutpunkten i Helsingborg – vårt stora resecentrum där upp emot 50 000 personer passerar varje dag. Där har vi anställt fyra långtidsarbetslösa ungdomar som hjälper till att skapa en positiv upplevelse för besökare och resenärer på Knutpunkten genom att svara på frågor om allt från turistmål till rätt busslinje. Samtidigt får de arbetslivserfarenhet som förhoppningsvis kan hjälpa dem till nästa jobb. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket, Skånetrafiken och Helsingborgs stad. Se vår film om stationsvärdarna på Knutpunkten här.


Ett annat initiativ är Wihlborgs Kontaktyta som vi startade 2014 – ett forum där vi bjuder in kunder, samarbetspartners och andra till utvecklande möten. Flera av träffarna har behandlat aspekter inom hållbarhetsområdet. I november 2016 var temat ”Socialt engagemang i Öresundsregionen”. Entreprenören och vetenskapsjournalisten Maria Borelius talade om CSR i ett större perspektiv och lokala entreprenörer bidrog med exempel på hur de använt sin position för att bidra till samhällsutvecklingen.

Sponsring och stöd till andra initiativ

Wihlborgs har en tydlig sponsringspolicy som är vårt styrdokument. Policyn säger att vårt engagemang ska vara tillgängligt för alla samhällsgrupper och vi fokuserar därför på områden där vi kan nå ut till stora grupper och där gemenskapen är central, t ex verksamheter med fokus på idrott, kultur eller samhälle.  Exempel på sponsring med denna inriktning är vårt stöd till FC Rosengård som driver arbetsmarknadsprojekten Boost by Rosengård och Start By Rosengård. Vi sponsrar också fotbollsklubben LB07 i Malmö som bedriver ett omfattande socialt ­arbete för att fånga upp unga som är i riskzonen för att hamna i utanförskap och erbjuda dem en aktiv fritid. I Helsingborg stödjer vi Drivkraft Helsingborg, ett initiativ som erbjuder mentors- och läxhjälpsverksamhet för elever i årskurs 6–9. I Danmark har Wihlborgs under 2016 bidragit till några projekt som fokuserar på stöd till barn och ungdomar.

För att gynna entreprenörer och småföretag stödjer vi organisationer som Connect Skåne, Medeon, Ideon Science Park, Media Evolution, Nyföretagarcentrum i Lund och Helsingborg samt Citysamverkan i Malmö, Lund och Helsingborg.

Organisationer och nätverk

Många av Wihlborgs medarbetare är engagerade i externa styrelser och forum där de är med och driver frågor som rör exempelvis stadsutveckling. Vi har styrelserepresentanter i exempelvis Fastighetsägarna Syd, Fastighetsföreningen Lund City, Malmö Citysamverkan, Lund Citysamverkan, Helsingborg Citysamverkan, Medeon, Ideon, och Øresundsinstituttet.

Inom miljöområdet är vi verksamma i nätverk som Sweden Green Building Council (SGBC), Tankesmedjan Miljö, Klimatsamverkan Skåne, Klimatallians Lund, Nätverket för Hållbart Näringsliv, Solar Region Skåne och Sustainable Talks i Helsingborg. Under 2016 och 2017 medverkar Wihlborgs i Klimatutmaningen där Sydsvenska Handelskammaren tog fram en rapport om näringslivets insatser för minskad klimatpåverkan.