Engagemang för region och samhälle

Öresundsregionen är vår marknad. Det är här vi verkar och det är här vi har våra kunder. Därför är det viktigt för oss att både ­regionen och städerna där vi är verksamma utvecklas i en posi­tiv riktning och som stor aktör i regionen har vi ett ansvar att bidra till detta på olika sätt. 

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang

Genom Wihlborgs affärsidé och verksamhet bidrar vi till utvecklingen av Öresundsregionen. Vi bygger fastigheter och stadsdelar som gör det möjligt för företag att växa. Som stor aktör har vi också ett ansvar att bidra till att såväl städerna som regionen i sin helhet växer och utvecklas långsiktigt. 

Vi har valt att främst stödja initiativ som gynnar utvecklingen av arbete, utbildning, inkludering och jämlikhet. Detta gör vi genom

  • Lokala investeringar och inköp
  • Samhällsengagemang genom samverkan
  • Partnerskap som väntas ha en positiv påverkan när det gäller arbete, utbildning inkludering och jämlikhet.

Sponsring

Från sponsring till engagemang

Under flera år har vi arbetat målmedvetet för att gå från mer traditionell sponsring av exempelvis idrottsföreningar eller lag till att stödja aktiviteter och initiativ kopplade till utbildning, mentorskap, jobb och andra former av socialt ansvarstagande. Vi vill påverka exempelvis idrottsföreningar till att möjliggöra riktat stöd till sociala initiativ inom ramen för föreningarnas verksamhet. Arbetet styrs av vår sponsringspolicy.


Engagemang genom samverkan

Engagemang genom samverkan

För att skapa en positiv utveckling krävs samverkan mellan olika sektorer som näringsliv, universitet, frivilligorganisationer, myndigheter och kommuner. Ett exempel på initiativ som Wihlborgs tagit, men som sker i samverkan med Trafikverket, Skånetrafiken och Helsingborgs stad, är stationsvärdarna på Knutpunkten i Helsingborg.
Se vår film om stationsvärdarna på Knutpunkten här.

Wihlborgs Kontaktyta är ett forum som vi startade 2014 där vi bjuder in kunder, samarbetspartners och andra till utvecklande möten och skapar en plattform för samverkan och kunskapsutbyte.
Se filmerna från de senaste Wihlborgs Kontaktyta här.

 


Investeringar och inköp

Lokala investeringar och inköp

Att vara verksamma lokalt är en del av Wihlborgs strategi, och därför premierar vi i mesta möjliga mån lokala inköp. Därigenom bidrar vi till att näringslivet växer och utvecklas, vilket skapar nya affärsmöjligheter för oss. En positiv effekt är också minskade transporter. Per 31 december 2018 hade Wihlborgs har 440 avtal fördelat på 306 olika leverantörer, varav 97 procent var lokala leverantörer. 


Organisationer och nätverk

Organisationer och nätverk

Många av Wihlborgs medarbetare är engagerade i externa styrelser och forum där de är med och driver frågor som rör exempelvis stadsutveckling. Vi har styrelserepresentanter i Fastighetsägarna Syd, Fastighetsföreningen Lund City, Malmö Citysamverkan, Lund Citysamverkan, Helsingborg Citysamverkan, Medeon, Ideon, och Øresundsinstituttet. Inom miljöområdet är vi verksamma i nätverk som Sweden Green Building Council (SGBC), Tankesmedjan Miljö, Klimatsamverkan Skåne, Klimatallians Lund, Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC), Solar Region Skåne och Sustainable Talks i Helsingborg.