Engagemang för region och samhälle

Öresundsregionen är vår marknad. Det är här vi verkar och det är här vi har våra kunder. Därför är det viktigt för oss att både ­regionen och städerna där vi är verksamma utvecklas i en posi­tiv riktning och som stor aktör i regionen har vi ett ansvar att bidra till detta på olika sätt. 

För oss är det viktigt att vara en regionsbyggare och bidra i ett större perspektiv. Det är därför vi engagerar oss i regionen. Vi går från traditionell sponsring till initiativ kopplade till samarbeten för samhällsnytta. Nyckelorden är långsiktighet, kontinuitet, attraktiva städer, talanger och allt detta i Öresundsregionen. Våra prioriterade initiativ är arbete, utbildning, inkludering, jämlikhet och hälsa.


Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang

Som stor aktör har vi ett ansvar att bidra till att såväl städerna som regionen i sin helhet växer och utvecklas långsiktigt. Vi är med och bygger fastigheter och stadsdelar som gör det möjligt för företag att växa.

Vi har valt att främst stödja initiativ som gynnar utvecklingen av arbete, utbildning, inkludering och jämlikhet. Detta gör vi genom:

  • lokala investeringar och inköp
  • samhällsengagemang genom samverkan
  • partnerskap som väntas ha en positiv påverkan när det gäller arbete, utbildning inkludering och jämlikhet

Sponsring

Från sponsring till engagemang

Under flera år har vi arbetat målmedvetet för att gå från mer traditionell sponsring av exempelvis idrottsföreningar eller lag till att stödja aktiviteter och initiativ kopplade till utbildning, mentorskap, jobb och andra former av socialt ansvarstagande. Vi vill påverka exempelvis idrottsföreningar till att möjliggöra riktat stöd till sociala initiativ inom ramen för föreningarnas verksamhet. Arbetet styrs av vår sponsringspolicy.


Engagemang genom samverkan

Engagemang genom samverkan

För att skapa en positiv utveckling krävs samverkan mellan olika sektorer som näringsliv, universitet, frivilligorganisationer, myndigheter och kommuner. Ett exempel på initiativ som Wihlborgs tog 2018, men som sker i samverkan med Trafikverket, Skånetrafiken och Helsingborgs stad, var stationsvärdarna på Knutpunkten i Helsingborg.

Wihlborgs Kontaktyta är ett forum som vi startade 2014 där vi bjuder in kunder, samarbetspartners och andra till utvecklande möten och skapar en plattform för samverkan och kunskapsutbyte.


Organisationer och nätverk

Organisationer och nätverk

Många av Wihlborgs medarbetare är engagerade i externa styrelser och forum där de är med och driver frågor som rör exempelvis stadsutveckling. Vi har styrelserepresentanter i Fastighetsägarna Syd, Fastighetsföreningen Lund City, Malmö Citysamverkan, Lund Citysamverkan, Helsingborg Citysamverkan, Medeon, Ideon, och Øresundsinstituttet.

Inom miljöområdet är vi verksamma i nätverk som Sweden Green Building Council (SGBC), Tankesmedjan Miljö, Klimatsamverkan Skåne, Klimatallians Lund, Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC), Solar Region Skåne och Sustainable Talks i Helsingborg.