Engagemang för region och samhälle

Vi har ett starkt engagemang för Öresundsregionen. Ett engagemang som sträcker sig genom affärslivets utveckling, våra hyresgästers vardag, våra städers tillväxt och till hela regionens framtid. Vi har ett engagemang för människorna som lever här och företagen som utvecklas och ger jobb. Vi ser Wihlborgs som en regionsbyggare och vi har både möjligheter och ansvar för att bidra till utvecklingen av Öresundsregionen. 

Eftersom vi har hela vår verksamhet här är det avgörande för oss att regionen fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. Vi bidrar förstås till utveckling och arbetstillfällen genom vår kärnaffär – att utveckla och förvalta fastigheter. Men vi engagerar oss också i utvecklingen på andra sätt. Vi arbetar aktivt för ny infrastruktur och vi samarbetar med näringsliv, kommuner och regionen.

Vi sponsrar också initiativ som främjar arbete, utbildning och inkludering. Vårt mål är att en majoritet av våra sponsringsaktiviteter ska ha en tydlig samhällsinriktning. Mer än 50 procent av vår sponsring  ska gå till lokala organisationer som i sin verksamhet, eller i ett avgränsat projekt, bedriver aktiviteter som bidrar till ungdomars lärande, att få fler i arbete eller till ökad jämlikhet och motverkande av diskriminering.

Drivkraft 1920x1080.jpg
Kontaktyta 1920x1080.jpg
Öresundsbron 1920x1080.jpg

Sponsring med samhällsinriktning

Wihlborgs stöttar en rad olika initiativ och verksamheter som gör goda insatser i regionen. Vi har över tid minskat andelen traditionell sponsring, exempelvis av elitidrott, och prioriterar istället initiativ med inriktning på arbete, utbildning och inkludering.  

Även om vi sponsrar elitidrott i mindre utsträckning är vi fortsatt engagerade i idrotten som har stor betydelse för integrationen i samhället och därför fortsätter vi stödja olika sociala projekt inom idrottsrörelsen. FC Rosengård har exempelvis en stor social verksamhet med fokus på utbildning och arbete kallad Boost by FC Rosengård som vi stöttar sedan ett antal år.

Vi har också fördjupat vårt samarbete med MFF i samhället som bland annat driver karriärakademi och initiativet Modiga ledare. 

Wihlborgs har sedan länge sponsrat Helsingborgs IF men framöver fokuseras sponsringen på HIF:s nya satsning på flickfotboll. För Wihlborgs är det en självklarhet att flickor och pojkar ska ha lika goda möjligheter att utöva sin idrott.

Vi har ingått partnerskap med Foo Café i Malmö kring initiativet FooCoding som under sex månader lär ut avancerad programmering till nyanlända med målet att studenterna ska få ett jobb inom IT-sektorn. Resultatet blev att 15 av de 30 första deltagarna fick ett relevant jobb direkt efter kursen.

Även i Danmark engagerar vi oss i det lokala förenings- och näringslivet. Vi samarbetar också med kommuner och lokala arbetsförmedlingar kring praktikplatser och tar regelbundet emot praktikanter och timanställda för att hjälpa till att ge arbetslivserfarenhet.

17 arbetstimmar för samhällsengagemang

Utöver att vi som företag stöttar olika initiativ har alla våra anställda möjlighet att investera 17 arbetstimmar i något av de samhällsförbättrande initiativ som vi stöttar. Det betyder att man kan engagera sig i något av våra partnersamarbeten på arbetstid, exempelvis som läxhjälpare eller mentor. På det viset kan fler av oss bidra, skapa nya relationer och lära oss mer om vår region. Bra för oss som individer, bra för Wihlborgs, bra för våra samarbetspartners och bra för regionen!

Att det är just 17 timmar knytar an till FN:s globala mål nummer 17 som handlar om partnerskap. Vi är nämligen övertygade om att just samarbeten mellan olika organisationer är rätt väg för att driva en positiv utveckling i regionen. Det ligger i vår roll som regionsbyggare.

Drivkraft Malmö 1200x627.jpg
FC Rosengård 1200x627.jpg

Regions- och stadsutveckling

Utveckling av ny infrastruktur har stor betydelse för näringsliv och sysselsättning i regionen. Vi är bland annat representerade i Öresundsmetro Executive – ett svenskdanskt forum som arbetar för en metro mellan Malmö och Köpenhamn. Vi engagerar oss också i arbetet för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I slutet av 2020 presenterade Wihlborgs och Helsingborgs stad ett gemensamt förslag om framtida utveckling för området runt Helsingborg C. I Helsingborg är vi dessutom partner till H22 – en stadsmässa som ska utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad.  

Genom våra partnerskap med Öresundsinstituttet och Sydsvenska Handelskammaren får vi fakta och kunskap om regionen och stöttar deras arbete med utveckling och information om regionen.

Näringslivsutveckling

Innovations- och näringslivsklimatet i Öresundsregionen har stor betydelse för Wihlborgs och regionens fortsatta utveckling. För att gynna innovationsklimatet stöttar vi Ideon Science Park och Medeon Science Park där vi också äger fastigheter. Vi är också aktiva och bidrar med stöd till nyföretagarcentrum, citysamverkan och liknande organisationer i våra städer.

Sedan 2019 är vi partner till Malmö näringslivsgala eftersom vi anser det vara ett viktigt initiativ för att stimulera utvecklingen av stadens näringsliv. Ett nytt engagemang för 2020 är vårt partner­skap med Navet kring Bättre affärer-dagen som syftar till att sprida kunskap och inspiration kring hur Öresundsregionen kan växa sig mer hållbar och därmed ännu starkare.


Kontaktyta.jpeg

Wihlborgs Kontaktyta - en plattform för samverkan och kunskapsutbyte

Wihlborgs Kontaktyta är vårt eget forum där samverkan och kunskapsutbyte står i fokus. Här låter vi våra kunder och samarbetspartners skapa utvecklande möten tillsammans. Wihlborgs Kontaktyta har blivit ett kommande inslag varje år där varje varje träff har olika inriktningar och föreläsare. Det huvudsakliga syftet är att bjuda på inspirerande och aktuella ämnen av människor som vi själva har samarbeten med eller inspireras av.

Mål och utfall inom området Engagemang för region och samhälle

I vår Års- och hållbarhetsredovisning finns ytterligare information om målsätttningar och utfall för vårt hållbarhetsarbete.

Engagemang för region och samhälle

Wihlborgs bidrar till regionens utveckling på många sätt, bland annat genom att stötta initiativ med fokus på arbete, utbildning, inkludering och mångfald. 

Mål 2022: En majoritet av vår sponsring ska gå till initiativ som är inriktade på socialt engagemang och andra former av samhällsengagemang.

Utfall 2020: 41 procent av vår sponsring inriktades på socialt engagemang. 

Sponsring_Samhalsinriktn_2020_2spalt.png
Bild på Anna Nambord
Anna Nambord
Chef hållbara affärer
Malmö
Bild på Hans Andersson
Hans Andersson
Affärsutvecklare
Malmö