En hållbar Öresundsregion

Näringslivet i Öresundsregionen växer och utvecklas, regionen är Nordens största och tätast befolkade storstadsregion med cirka 4 miljoner invånare. De kommande åren planeras åtgärder för att stärka regionen på ett hållbart sätt, fler människor och företag kommer välja att etablera sig här. Vi har ställt fem frågor om hållbart samhällsbyggande till vår miljö- och klimatchef Staffan Fredlund.

1. Hur arbetar Wihlborgs med hållbarhet?

- Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i fyra delar; hållbara fastigheter, ansvarsfulla affärer, attraktiv arbetsgivare och engagemang för regionen. Från början låg fokus mer på byggnadernas direkta energi- och miljöprestanda, men idag jobbar vi med hållbarhet både bredare och djupare när vi driver ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i vår affär.

- Klimatfrågan är extremt prioriterad inom Wihlborgs och vi är initiativtagare till den lokala färdplanen i Malmö (LFM30), samt att vi har fått våra klimatmål godkända av Science Based Target Initiative (SBTi). Nyligen har vi också tagit fram en klimatfärdplan inom Wihlborgs med fokus på ett cirkulärt livscykelperspektiv även om den i tid kan omfatta 100 år för en byggnad. Vi ska som huvudregel systematiskt se till att vi har så liten klimatpåverkan som möjligt i våra processer och där efter klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som är kvar.

2. Miljö- och klimatfrågor är ett stort område, var ligger det största fokuset?

- Det är viktigt för oss att vi driver på arbetet med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål) och följer våra utsatta hållbarhetsmål, allt för att hjälpa till att utveckla Öresundsregionen i rätt riktning. Genom att vi, i samma koncern, både är byggherre och fastighetsförvaltare hjälper oss att säkerställa långsiktigt hållbara affärsbeslut. Det underlättar också för oss i att ta fram bra cirkulära lösningar eftersom vi hanterar alla skeden i en fastighets livscykel. Framöver kommer vi till exempel att fokusera mer på hur vi kan designa och välja hållbara byggmaterial vid framtida hyresgästanpassningar för att optimera återbruk och återvinning.

3. Hur säkerställer vi att alla leverantörer och underleverantörer följer de mål vi arbetar mot?

- Intressentkraven ökar på hur vi inom Wihlborgs redovisar vår hållbarhetsdata. För att vi som fastighetsbolag i toppen av värdekedjan ska vara trovärdiga mot våra finansiärer och investerare måste vi samla in nyckeltal som till exempel klimatpåverkan från hela vår byggprocess. Kraven på att redovisa indirekt hållbarhetsdata från våra leverantörer, entreprenörer och underentreprenörer kommer att bli allt viktigare. Tillsammans med vår inköpsfunktion och projektverksamhet pågår olika initiativ för att tydliggöra och säkerställa en lämplig rapportering i linje med detta. Ett exempel på detta kan vara att börja arbeta med klimatkalkyler i byggprojekt.

4. Vilka utmaningar ser du för ökad hållbarhet i framtiden?

- Den inbyggda trögheten som finns i befintliga strukturer kan vara en utmaning, speciellt när både företag och människor är vana att jobba och mäta framgång på ett visst sätt ofta kopplat till ekonomiska nyckeltal. Hållbarhetsaspekter och leverantörsstyrning utifrån vår uppförandekod kommer att väga tyngre vid val av samarbetspartners framöver. Det gäller helt enkelt att som leverantör till att vara insatt i Agenda 2030, blicka framåt och utveckla i sin egen affär för att samarbeta med Wihlborgs. Alla aktörer vi samverkar med måste ansvara för sin egen förflyttning och aktivt bidra till vårt hållbarhetsresultat.

5. Vad är du extra stolt över som miljö- och klimatchef på Wihlborgs?

Jag är extra stolt över att vi tillsammans inom Wihlborgs har en tydlig kompass och engagemang i att utveckla en hållbar affär. Vi arbetar med att sätta utmanade mål för vår affär och sedan kavlar vi upp ärmarna och systematiskt genomför det vi säger att vi ska göra. Det är ett långsiktigt lagarbete att arbeta med klimat och hållbarhet både inom Wihlborgs och tillsammans med våra externa partners. Vi har varit framgångsrika i att fasa ut fossila och klimatpåverkande aktiviteter i vår dagliga fastighetsförvaltning. Nu ska vi ta nästa steg och aktivt minska klimatpåverkan i våra byggprojekt och löpande hyresgästanpassningar. Utvecklingsarbetet sker med vår framtagna klimatfärdplan som har fokus på cirkularitet och livscykelperspektiv – tillsammans skapar vi en hållbar affär.