Attraktiv arbetsgivare

På Wihlborgs ska alla medarbetare trivas och känna arbetsglädje och ambitionen är att våra medarbetare ska utvecklas och växa med företaget. Det tjänar både den enskilde medarbetaren och företaget på.

En förutsättning för att kunna fortsätta vara framgångsrika som bolag och arbetsgivare är att lyssna till både kunder och anställdas feedback på verksamheten och vårt sätt att bedriva den. Det gör vi både genom daglig öppen dialog och genom enkäter till både kunder och medarbetare. Vi arbetar systematiskt med förbättringar med utgångspunkt i resultaten från enkäterna.

Arbetsmiljö

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats utan risk för tillbud eller olyckor. Ansvaret för arbetsmiljön delas av alla som arbetar i företaget, men vi har också en arbetsmiljögrupp som driver och utvärderar arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö. Vår systematiska hantering av arbetsmiljöfrågor påverkar hur vi planerar, leder och följer upp alla delar av verksamheten.

När det gäller fastighetsbeståndet genomförs regelbundet skyddsronder i syfte att identifiera eventuella risker och vid behov upprätta handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.

Jämställdhet

Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats med lika möjligheter för kvinnor och män. Vid årsskiftet 2014/2015 hade Wihlborgs 113 medarbetare, varav 44 var kvinnor och 69 var män. Inom organisationen finns 17 chefer, varav 7 är kvinnor. Wihlborgs styrelse består av åtta personer, varav tre är kvinnor.

Affärsetik

För oss som företag är det viktigt att ha en tydlig affärsetik och en tydlig strategi för att motverka korruption. Alla medarbetare utbildas därför  inom området affärsetik, för att tydliggöra vilka riktlinjer som gäller och hur man praktiskt tillämpar dessa.

Affärsetik på Wihlborgs (pdf)

Etiska riktlinjer för styrelseledamöter, medarbetare, leverantörer och entreprenörer

Bild på Anna Nambord
Anna Nambord HR och CSR-chef Wihlborgs Malmö 040-690 57 54