Attraktiv arbetsgivare

På Wihlborgs ska alla medarbetare trivas och känna arbetsglädje och ambitionen är att våra medarbetare ska utvecklas och växa med företaget. Det tjänar både den enskilde medarbetaren och företaget på.

Förtroende. Trivsel. Stolthet.

Wihlborgs ska vara ett attraktivt, effektivt och hållbart företag att hyra lokaler av och jobba för. Vi har ambitionen att bli den bästa arbetsplatsen i fastighetsbranschen till 2020 – en vision som vi arbetar systematiskt för att nå.

Vi mäter årligen företagsklimat och arbetsplatskultur via Great Place to work, en modell som ger möjlighet till extern jämförelse och säkerställer att vi mäter det som är väsentligt för att utveckla en engagerad organisation. Utgångspunkten är att vi genom att skapa arbetsglädje i vår egen organisation kan sprida den vidare till hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Att skapa förtroende, trivsel och stolthet för Wihlborgs hos våra medarbetare gör dem till goda ambassadörer.

För att attrahera rätt kompetenser och förmågor är det också avgörande att vi erbjuder en modern och attraktiv arbetsplats. Läs mer om Wihlborgs företagskultur här.

Kultur, kompetens och ledarskap

Wihlborgs organisation och arbetssätt präglas av enkelhet och det ska även vår kultur göra. Vi utgår från våra fyra värdeord – handlingskraft, ärlighet, kunskap och gemenskap. Som ramverk finns uppförandekod, etiska riktlinjer, affärskultur och policys inom HR-området.

Årligen genomförs medarbetarsamtal där arbetsmiljö, motivation, målsättningar och utveckling följs upp. Här ges också tydlig, strukturerad feedback, både till chef och medarbetare. Utifrån medarbetarsamtalen identifieras utvecklingsbehov för att nå uppsatta mål och för att hålla oss uppdaterade. Den satsning vi gjort på att utveckla affärskulturen genomfördes till exempel utifrån behov som förmedlades i medarbetarsamtalen.

En platt organisation

Wihlborgs har en platt organisation, vilket gör att det inte finns tydliga karriärvägar. Däremot kan medarbetarna utvecklas och bredda sin kompetens genom att medverka i tvärfunktionella grupper och/eller utvecklingsprojekt. Man kan också utvecklas genom att byta ansvarsområde. .

Vid chefstillsättningar har vi en tydlig ambition att majoriteten ska tillsättas med intern kandidat. Under 2017 har vi rekryterat fem chefer varav fyra tillsatts med intern kandidat. För att förbättra ledarskapet har vi under året dels bytt ut några chefer, dels tillsatt några nya chefer i syfte att ge mer tid för ledarskap. Vi har också utbildat chefer i att sätta mål, ge feedback och i att coacha. Dessa insatser har visat sig ge tydliga resultat i medarbetarupplevelsen och därmed i organisationens engagemangsnivå.

Hälsa, miljö och säkerhet

För oss är det en självklarhet att våra medarbetare ska ha en trygg och säker arbetsplats utan risk för tillbud eller olyckor. Ansvaret för arbetsmiljön delas av alla som arbetar i företaget, men vi har också en tvärfunktionell arbetsmiljögrupp som driver och utvärderar arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö och som löpande följer upp det arbetsmiljöarbetet.

Vår systematiska hantering av arbetsmiljöfrågor påverkar hur vi planerar, leder och följer upp alla delar av verksamheten. Grunduppdraget är att reducera risken för olyckor och stärka säkerhetstänkandet inom företaget, men uppdraget har breddats till att även innefatta den psykosociala arbetsmiljön och hälsofrämjande arbete.

När det gäller fastighetsbeståndet genomförs regelbundet skyddsronder i syfte att identifiera eventuella risker och vid behov upprätta handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.

Jämställdhet och mångfald

Att vara en attraktiv, effektiv och hållbar arbetsplats innebär också att vara en inkluderande arbetsplats när det gäller ålder, kön, etnicitet och sexuell läggning. Vi har en medelålder på 45 år och vi har breddat rekryteringsbasen och provat nya former när vi rekryterat fastighetsvärdar, stationsvärdar och förvaltare.

Det är en självklarhet att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utveckling på Wihlborgs, därför följer vi upp könsfördelningen på olika nivåer. Totalt uppgår andelen kvinnor till 39 (33) procent. Vårt mål är att fördelningen bland chefer ska matcha detta. Koncernledning och styrelse har en könsfördelning som kan betraktas som jämn och Wihlborgs har flera år i rad hamnat på Allbrights lista över Stockholmsbörsens mest jämställda bolag. 

I gruppen fastighetsvärdar är könsfördelningen fortsatt ojämn och vid rekrytering lägger vi därför extra fokus på att få kvinnliga kandidater. Detta görs bland annat genom att be medarbetare att tipsa personer i deras kontaktnät och genom ett nytt traineeprogram för fastighetsvärdar där vi hittills har rekryterat två kvinnliga traineer.

Mångfald är en aspekt som beaktas vid varje rekrytering. Wihlborgs har också gjort specifika insatser för att öka mångfalden och anställa personer med olika bakgrund.

Könsfördelning 2019-12-31