Attraktiv arbetsgivare

På Wihlborgs ska alla medarbetare trivas och känna arbetsglädje och ambitionen är att våra medarbetare ska utvecklas och växa med företaget. Det tjänar både den enskilde medarbetaren och företaget på.

Ett attraktivt, effektivt och hållbart företag

Wihlborgs ska vara  att hyra lokaler av och jobba för. Att vara med och stimulera tillväxten i det lokala näringslivet genom att erbjuda moderna, flexibla lokaler bidrar till den stolthet som våra medarbetare känner för Wihlborgs. Vi arbetar också aktivt med organisation, arbetsmiljö, kultur, kompetens och ledarskap för att skapa ytterligare förutsättningar för ett aktivt ambassadörskap. Vår utgångspunkt är att om vi skapar arbetsglädje i vår egen organisation så kan vi också sprida den vidare till hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. På så sätt kan vi också få fler ambassadörer för Wihlborgs även utanför vår egen organisation som kan tänka sig att rekommendera Wihlborgs.

Rekommendationsviljan bland våra hyresgäster mäter vi sedan tidigare genom vår kundundersökning (Nöjd kund-index, NKI). Från och med 2016 mäter vi också rekommendationsviljan bland våra egna medarbetare i den medarbetarundersökning som vi för första gången gjorde tillsammans med Great Place To Work under 2016. Undersökningen visade ett genom­snittligt förtroendeindex på 84 procent och att 97 procent tycker att Wihlborgs sammantaget är en mycket bra arbetsplats. Förtroendeindex är ett mått på medarbetarnas upplevelse av tillit, stolthet och kamratskap.

Jämställdhet och mångfald

Att vara en attraktiv arbetsplats innebär för oss på Wihlborgs också att vara en inkluderande arbetsplats när det gäller ålder, kön, etnicitet och sexuell läggning. Vi har en medelålder på 44,5 år och vi har en varierad åldersstruktur, vilket ger både erfaren­het och nya impulser från en yngre generation.

Det är en självklarhet att kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utveckling på Wihlborgs. Därför följer vi bland ­annat upp könsfördelningen på olika nivåer. Totalt uppgår andelen kvinnor till 37 (39) procent. Vårt mål är att fördelningen bland chefer ska matcha detta. De styrande organen, såsom koncernledning och styrelse, har också en könsfördelning som kan betraktas som jämn. I gruppen fastighetsvärdar är könsfördelningen fortsatt ojämn och vid rekrytering lägger vi därför extra fokus på att få kvinnliga kandidater. Detta görs bland annat genom att be medarbetare att tipsa personer i deras kontaktnät.

Könsfördelning på Wihlborgs

 

Antal personer

Antal kvinnor

Andel kvinnor

Styrelse

7

3

43%

Koncernledning

5

3

60%

Chefer

20

9

45%

Tjänstemän

82

41

50%

Kollektivanställda

57

10

17%

Totalt

139

51

37%

Mångfald är en aspekt som beaktas vid varje rekrytering. Wihlborgs har också gjort specifika insatser för att öka mångfalden och anställa personer med olika bakgrund.