Ny kylanläggning minskar klimatpåverkan och utvecklar branschen

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Wihlborgs arbetar med frågan inom en rad områden. En viktig insats är att minska den klimatpåverkan som sker vid läckage av köldmedier från kylanläggningar i våra hus, ett område som det inte alltid talas så mycket om. Wihlborgs driftsansvarige Jan Larsson har engagerat sig i detta och är med och hjälper leverantörerna att utveckla sin teknik.

Ubåten 2 - en fastighet som är klimatneutral

Ett konkret exempel är ett energiprojekt som genomförts i fastigheten Ubåten 2 i Dockan i Malmö där resultatet är en byggnad som drivs resurseffektivt och klimatneutralt. 

- I fastigheten fanns gamla kylmaskiner som vi behövde byta. Vi vet att läckage från traditionella kylanläggningar har stor klimatpåverkan och därför ville vi visa att det går att skapa en klimatneutral lösning, berättar Jan Larsson.
- Men de standardlösningar som leverantörerna erbjuder uppfyller inte Wihlborgs högt ställda krav. Därför har vi haft ett tätt samarbete med leverantören Klimatkyl i Malmö AB och tillverkaren SCM Ref AB i Vislanda där jag varit med och sett till att lösningen som nu finns på plats utformats utifrån våra krav på minimal klimatpåverkan vid eventuella läckage från kylanläggningen.

Modern anläggning med ny kylmaskin

Under 2019 installerade Wihlborgs en ny kylmaskin med en liten mängd naturligt köldmedium (propan), som har en mycket liten klimatpåverkan vid eventuellt läckage. Traditionellt har kylanläggningar oftast innehållit gaser som har en stor koldioxidpåverkan vid läckage.

- Genom att ha moderna anläggningar kan vi förstås minska risken för läckage. Men genom att ställa krav på att det är naturlig köldmedium som används kan vi känna oss trygga med att klimatpåverkan blir minimal om ett läckage trots allt sker, säger Jan Larsson.

Den nya kylanläggningen som installerats i Ubåten 2, med SVT som hyresgäst, förses med el från husets egen solcellsanläggning. Resterande energi som används i huset är förnybar el från vindkraft och biobaserad fjärrvärme vilket gör att byggnaden nu energimässigt drivs helt klimatneutralt. Hela projektet har dessutom inneburit en årlig besparing på 90 MWh el och 50 MWh fjärrvärme.

- Den insats vi gjort i Ubåten 2 är ett utmärkt exempel på hur vi som fastighetsägare kan ta en ännu mer aktiv roll i arbetet med att minska klimatpåverkan. Vi ställer krav på leverantörerna att utveckla sina produkter och i det här fallet har vi dessutom bidragit med djup specialistkunskap om både teknik och våra behov som hjälpt leverantörerna att utveckla sina produkter. Via tydliga inköpskrav och samarbete i olika former får vi bättre kraft och kan skynda på omställningen till bättre klimatalternativ, säger Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.