Mål och rapportering

Goda idéer växer inte på träd. Men de utvecklas och frodas i våra lokaler, Wihlborgs är hemvist för alla möjliga sorters affärsidéer. Från nysatta frön som precis har börjat gro, till ståtliga jättar som breder ut sina kronor långt bortom horisonten. Oavsett hur långt din idé har kommit har vi alltid rum för verksamheter som bidrar till att skapa värde i regionen.

Vår utgångspunkt är att hållbarhetsfrågorna ska vara ständigt närvarande i alla våra beslut. Men en hållbar utveckling skapas inte av ett enskilt företag eller en enskild organisation. Att arbeta tillsammans med andra är centralt i vårt arbetssätt. Genom att samarbeta med våra kunder och andra företag, städer, universitet, offentlig sektor och ideella verksamheter får vi kraft i den fortsatta utvecklingen av Öresundsregionen.

Wihlborgs hållbarhetsmål

För att skapa tydlighet och fokus har vi valt ut fem övergripande mål som täcker in de centrala delarna i vårt hållbarhetsarbete. Utöver dessa har vi mer detaljerade mål och målsättningar för respektive fokusområde. Beskrivning och utfall av dessa finns i vår års- och hållbarhetsredovisning.  

Kunders rekommendationsvilja

Att vi har nöjda kunder skapar förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer och kan ge oss goda ambassadörer. Ett viktigt mått på kund­nöjdhet är rekommendationsvilja.

Mål: Minst 75 procent av kunderna kan tänka sig att rekommendera Wihlborgs till en kollega eller affärsbekant, ”i hög eller mycket hög grad”.

Utfall 2020: 85 procent

Kunders_Rekommendationsvilja_2020.png

Engagerade medarbetare

Våra medarbetare är en av våra viktigaste resurser. Med engagerade och kompetenta medarbetare kan vi hålla hög kvalitet och högt kundfokus i verksamheten.

Mål: Förtroendeindex enligt Great Place to Works mätmetod ska vara minst 85 procent. Förtroende­index är ett mått på medarbetarnas upplevelse av tillit, stolthet och kamratskap.

Utfall 2020: Förtroendeindex 87 procent

Fortroendeindex_medarbetare_2020.png

Engagemang för region och samhälle

Wihlborgs bidrar till regionens utveckling på många sätt, bland annat genom att stötta initiativ med fokus på arbete, utbildning, inkludering och mångfald. 

Mål 2022: En majoritet av vår sponsring ska gå till initiativ som är inriktade på socialt engagemang och andra former av samhällsengagemang.

Utfall 2020: 41 procent av vår sponsring inriktades på socialt engagemang. 

Sponsring_Samhalsinriktn_2020_2spalt.png

Miljöcertifieringar

Wihlborgs har kontinuerligt fokus på att minska miljöpåverkan och utveckla fastigheter med hög miljöprestanda och god arbetsmiljö. Miljöcertifieringar är ett sätt att mäta detta arbete.

Mål 2022: 80 procent av lokalarean i Wihlborgs kontorsbyggnader i Sverige ska vara miljöcertifierad. Långsiktigt är målet att 100 procent av våra fastigheter i koncernen ska vara miljöcertifierade.

Utfall 2020: 29 procent av lokalarean i våra svenska kontorsbyggnader är miljöcertifierad.

Miljocertifieringar_kontor_2020_2spalt.png

Klimatpåverkan

Att bidra till minskad klimatpåverkan är den viktigaste miljöutmaningen i vår verksamhet. 

Mål 2022: Våra koldioxidutsläpp i scope 1–2  (direkta utsläpp från egen verksamhet och indirekta utsläpp från inköpt energi) ska understiga 1,5 kg CO2-­ekvivalenter per kvadratmeter.  Vi har också satt ett långsiktigt mål för våra totala koldioxidutsläpp som godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi).

Utfall 2020: Koldioxidutsläppen i scope 1 och 2 uppgick till 1,4 kg per kvadratmeter.

Koldioxidutslapp_Scope1-2_kg_m2_2020.png

Wihlborgs hållbarhetsramverk

Wihlborgs hållbarhetsramverk består av fyra huvudområden: ansvarsfulla affärer, hållbara fastigheter, attraktiv arbetsgivare samt engagemang för region och samhälle. Syftet med att definiera dessa fyra områden är att få ett tydligt fokus och säkerställa bättre effekt av våra insatser. Inom respektive område har vi prioriterat en rad aspekter som vi mäter och följer upp systematiskt.

Ansvarsfulla affärer

Att ta ansvar i våra relationer med kunder, leverantörer och partners är avgörande för vårt förtroende och för vår förmåga att skapa långsiktigt framgångsrika affärer. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa en god ekonomisk stabilitet, ansvarsfulla relationer i hela värdekedjan och prioriterar också arbete med etik och antikorruption.
Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla affärer

Engagemang för region och samhälle

Att regionen är attraktiv för näringslivet är en förutsättning för vår verksamhet. Vi bidrar till regionens utveckling genom vår kärnverksamhet men också genom att engagera oss i initiativ som bidrar till att stärka regionen, såsom infrastruktur, innovation och utbildning. Att välja lokala leverantörer bidrar också till regionens utveckling.

Läs mer om hur vi arbetar med engagemang i regionen

Hållbara fastigheter

Att våra fastigheter är energieffektiva, har låg klimatpåverkan och bidrar till en funktionell och god arbetsmiljö är viktigt. Det är i och kring våra fastigheter vi kan göra mest för att minimera vår påverkan på omgivningen, och vi fokuserar på att redovisa och förbättra fastigheternas klimatpåverkan, miljöprestanda och energianvändning.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbara fastigheter

Attraktiv arbetsgivare

Att våra medarbetare trivs, är engagerade och utvecklas har en direkt påverkan på kundernas upplevelse av relationen med Wihlborgs, liksom vår förmåga att leverera goda resultat. I vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare prioriterar vi särskilt aspekterna arbetsmiljö, kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald.

Läs mer om hur vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare


FN:s globala hållbarhetsmål

Som medlem i FN:s Global Compact arbetar vi förstås för att bidra till de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Vi ser att vi särskilt kan bidra till sex av de globala målen och vissa specifika delmål som överlappar med vår egen hållbarhets­agenda: Härutöver bidrar vi indirekt till flera av de övriga målen i vår dagliga affärsverksamhet och genom vårt samhälls­engagemang.  

Vi rapporterar årligen till FN:s Global Compact - här hittar du vår senaste rapportering och intyg (länk till Global Compact)

logo_globala_malen-1.png
07-hallbar-energi-for-alla.png

Hållbar energi för alla
Området hållbar energi är ett av de områden där Wihlborgs har stora möjligheter att bidra till en positiv förändring. Vi arbetar kontinuerligt med energieffektivisering och använder sedan ett antal år nästan enbart förnybar energi i våra fastigheter i Sverige. 

Delmål: 7.2, 7.3

08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt.png

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Att verka för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt är fundamentalt för Wihlborgs och genomsyrar vår dagliga verksamhet. Vi skapar sunda och säkra arbetsplatser i resurseffektiva fastigheter för såväl våra medarbetare som hyresgäster och säkerställer att anständiga arbetsvillkor upprätthålls i hela värdekedjan.

Delmål: 8.4, 8.8

11-hallbara-stader-och-samhallen.png

Hållbara städer och samhällen
Hållbar stadsutveckling ligger oss givetvis varmt om hjärtat och här kan vi göra skillnad på de orter där vi verkar. Vi strävar efter att utveckla fastigheter med låg miljöpåverkan
i anslutning till kollektivtrafiknoder och stödjer i olika sammanhang nya infrastruktursatsningar som kan bidra till hållbara transporter.

Delmål: 11.6

12-hallbar-konsumtion-och-produktion.png

Hållbar konsumtion och produktion
Fastighetssektorn har en viktig roll att spela i att minska miljöbelastningen i våra samhällen och bidra till en mer hållbar och cirkulär livsstil. På Wihlborgs arbetar vi strukturerat med ett miljöprogram som bland annat syftar till att minska materialåtgång och främja återbruk i hela vår verksamhet.

Delmål: 12.2, 12.5, 12.6

13-bekampa-klimatforandringarna.png

Bekämpa klimatförändringarna
Klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste utmaningar som kräver att alla delar av samhället samverkar. På Wihlborgs har vi ett tydligt mål att minska vår klimatpåverkan i hela värdekedjan och vi arbetar för att successivt klimatanpassa alla våra fastigheter.

Delmål: 13.1

17_genomforande_och_partnerskap.png

Genomförande och globalt partnerskap
Förutsättningarna att förverkliga de globala målen ökar betydligt om olika parter och sektorer i samhället samarbetar. Vi ser att Wihlborgs har en viktig roll att spela i att vara relationsbyggare och möjliggörare genom att delta i olika initiativ som främjar en hållbar samhällsutveckling.

Delmål: 17.7


Rapportering

Wihlborgs hållbarhetsredovisar enligt Global Reporting Initiative (GRI Standards) nivå core. Vi beaktar även EPRA Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) och riktlinjerna utgivna av Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Vi rapporterar också årligen till FN:s Global Compact och Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Vår fullständiga hållbarhetsrapportering finns i Års- och hållbarhetsredovisningen. Där finns också information om intressentdialog, väsentlighetsanalys, styrning och uppföljning.

Bild på Anna Nambord
Anna Nambord
Chef hållbara affärer
Malmö
Bild på Fredrik Ljungdahl
Fredrik Ljungdahl
ESG-controller
Malmö