Ramverk och hållbarhetsrapportering

Wihlborgs har sedan 2011 redovisat hållbarhetsarbetet i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). Sedan 2015 följer vi de nya riktlinjerna, G4, som har ett tydligare fokus på väsentlighet, det vill säga prioritering av de viktigaste aspekterna. Utifrån den feedback vi har fått under årens lopp, och i den intressentdialog som genomfördes 2015, har vi valt ut de väsentligaste hållbarhetsaspekterna för Wihlborgs och samtidigt försökt stärka kopplingen till vår verksamhet.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna inordnas allt mer i Wihlborgs dagliga verksamhet och genomsyrar i allt större utsträckning hela företaget. Därför ser vi det som ett naturligt steg att nu rapportera vårt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. Fördjupad information om hur vi styr och följer upp områden, aspekter och indikatorer har vi samlat i en GRI-bilaga som finns på wihlborgs.se/gri. I vårt GRI-index finns hänvisningar till var de olika aspekterna redovisas.

Ramverk

Wihlborgs hållbarhetsramverk togs fram 2015, i samband med övergången till redovisning enligt GRI G4. Ramverket består av fyra huvudområden: ansvarsfulla affärer, hållbara fastigheter, attraktiv arbetsgivare samt engagemang för region och samhälle.  Det är dessa fyra områden vi prioriterar högst, vilket ger ett tydligt fokus och bättre effekt av våra insatser. Inom respektive område har vi prioriterat en rad aspekter som vi mäter och följer upp systematiskt.

 

Ansvarsfulla affärer

Ansvarsfulla affärer handlar för oss om att leva upp till och skapa förtroende. Ekonomisk prestanda är en aspekt som lång-siktigt byggt det förtroende vi har idag. Andra viktiga aspekter är etik och antikorruption samt ansvarstagande vad gäller inköp och investeringar. Det är dessa aspekter som prioriterades i väsentlighetsanalysen och intressentdialoger 2015.
Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla affärer

Hållbara fastigheter

För Wihlborgs som stor fastighetsägare är området hållbara fastigheter självfallet en viktig del av miljöarbetet. Våra  intressenter ser det numera som en självklarhet att vi tar  ansvar,  mäter och följer upp olika aspekter och under 2016 har Wihlborgs ytterligare flyttat fram positionerna inom detta område. Prioriterade aspekter är certifierade byggnader, energianvänd ning och klimatpåverkan.
Läs mer om hur vi arbetar med hållbara fastigheter

Attraktiv arbetsgivare

För att leverera utmärkt service till kunder och ett gott resultat till aktieägare behöver Wihlborgs kompetenta medarbetare. Vi måste därför ha förmåga att både behålla och attrahera nya medarbetare. Genom tillit, stolthet och gemenskap vill vi skapa en miljö där det är självklart att göra ”det lilla extra” för en kund eller kollega och där det finns en genuin vilja att vara en ambas-sadör för Wihlborgs i alla lägen. De områden som prioriterades i intressentdialogen är arbetsmiljö, kompetensutveckling samt jämställdhet och mångfald.
Läs mer om hur vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare

Engagemang för region och samhälle

I både interna och externa diskussioner under väsentlighets-analysen betonades vikten av att identifiera hur Wihlborgs kan göra skillnad i region och samhälle. Öresundsregionen är vår marknad och det är här vi kan skapa ett positivt avtryck genom att hjälpa till att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, hållbar utveckling och ökad sysselsättning. Det finns också förväntningar på att Wihlborgs ska ta fler initiativ inom detta område.
Läs mer om hur vi arbetar med socialt engagemang