Ramverk och hållbarhetsrapportering

Wihlborgs har sedan 2011 redovisat hållbarhetsarbetet i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI).   För 2017 redovisar vi enligt GRI Standards nivå Core. Valet av prioriterade hållbarhetsaspekter grundar sig på feedback vi har fått under årens lopp, på intressentdialoger och på våra egna bedömningar av vilka aspekt som är väsentliga för Wihlborgs.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfrågorna inordnas allt mer i Wihlborgs dagliga verksamhet och genomsyrar i allt större utsträckning hela företaget. Därför ser vi det som ett naturligt steg att rapportera vårt hållbarhetsarbete i årsredovisningen. Fördjupad information om hur vi styr och följer upp områden, aspekter och indikatorer har vi samlat i en GRI-bilaga som finns på wihlborgs.se/gri. I vårt GRI-index finns hänvisningar till var de olika aspekterna redovisas.

Ramverk

Wihlborgs hållbarhetsramverk togs fram 2015 och består av fyra huvudområden: ansvarsfulla affärer, hållbara fastigheter, attraktiv arbetsgivare samt engagemang för region och samhälle. Syftet med att definiera dessa fyra områden är att få ett tydligt fokus och säkerställa bättre effekt av våra insatser. Inom respektive område har vi prioriterat en rad aspekter som vi mäter och följer upp systematiskt.

Ansvarsfulla affärer

Att agera ansvarsfullt och förtroendeingivande i alla våra relationer är avgörande för att lyckas långsiktigt. Därför är det prioriterat för oss att redovisa aspekterna ekonomisk prestanda samt etik och antikorruption. Dessa aspekter prioriterades i intressentdialoger redan 2015 och har även i vår egen utvärdering under det gånga året bedömts som högst väsentliga för vår långsiktiga framgång. Årets genomgångar i CSR-gruppen har också lett till att vi ökat fokus på leverantörsbedömningar avseende miljö och mänskliga rättigheter.
Läs mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla affärer

Hållbara fastigheter

För Wihlborgs som stor fastighetsägare är området hållbara fastigheter självfallet avgörande. Våra intressenter ser det som en självklarhet att vi tar ansvar, följer upp och redovisar flera olika aspekter inom detta område, såsom certifierade byggnader, energianvändning och klimatpåverkan. Därtill väljer vi att även informera om materialanvändning, avfallshantering och insatser för biologisk mångfald via exempelvis webb och sociala medier.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbara fastigheter

Attraktiv arbetsgivare

För att leverera utmärkt service till kunder och ett gott resultat till aktieägare behöver Wihlborgs kompetenta medarbetare. Genom tillit, stolthet och gemenskap vill vi skapa en attraktiv arbetsplats där det är självklart att göra ”det lilla extra” för en kund eller kollega och att vilja att vara en ambassadör för Wihlborgs. Prioriterade områden är arbetsmiljö, kompetensutveckling, jämställdhet och mångfald.

Läs mer om hur vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare

Engagemang för region och samhälle

Det finns en förväntan på att Wihlborgs aktivt ska påverka utvecklingen av Öresundsregionen och de städer vi verkar i. Här är vår marknad och det är här vi kan skapa ett positivt avtryck genom att hjälpa till att skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, hållbar utveckling och ökad sysselsättning. Prioriterade aspekter är lokala investeringar och inköp samt socialt engagemang.

Läs mer om hur vi arbetar med socialt engagemang