Energi och klimat

Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning. Trots att vårt fastighetsbestånd vuxit avsevärt sedan 2005 så har koldioxidutsläppen under denna tid halverats. Vår energiförbrukning och val av energislag är det område där vår verksamhet över tid har haft störst miljöpåverkan. Därför har vi under flera år prioriterat just detta. 

Energikällor

Vilka energikällor vi väljer har en avgörande betydelse för vår miljöpåverkan. Vi använder primärt miljömärkt el från förnybara källor som sol, vind och vatten. För övriga energislag är målet att förnybar energi ska prioriteras där det är möjligt. I Sverige köper vi fjärrvärme och fjärrkyla med liten klimatpåverkan. I de fall vi använder gas, exempelvis i våra servicefordon och anläggningar med gasvärme, använder vi i Sverige enbart biogas. I Danmark återstår arbete med att öka andelen förnybar fjärrvärme och att hitta alternativ till fossil gas som används för uppvärmning i vissa fastigheter.

Energiförbrukning 

För oss på Wihlborgs handlar energieffektivisering om att hitta en balans mellan låg energiförbrukning och hyresgästens önskemål om komfort. Varje år genomför vi åtgärder i fastigheter där vi ser att det finns potential att spara energi. Ofta handlar det om att trimma in byggnadens energisystem och optimera ventilationssystemet. Vi använder digital teknik och automatiska avläsningar för att följa upp förbrukningen av fjärrvärme, gas, el, kyla och vatten, vilket ger en god överblick över förbrukningen och hjälper oss att identifiera potentiella energibesparingsinitiativ. 

Total energiförbrukning och fördelning mellan energislag

Egna solenergianläggningar

Ett av våra miljömål är att vi ska öka mängden förnybar och lokalproducerad energi genom att utöka antalet solenergianläggningar på våra fastigheter. Genom att tillvarata solenergi från våra tak och fasader minskar behovet av köpt energi och förbrukningssiffrorna sjunker. Vi har solceller på 17 fastigheter vilka under 2019 producerade  cirka 800 000 kWh förnybar energi.

 

Klimatpåverkan

Vår viktigaste miljöutmaning är att bidra till ­minskad klimatpåverkan både i vår egen verksamhet och i de olika delarna av värdekedjan. Vår miljöpolicy säger att vi ska medverka till en resurseffektiv verksamhet baserad på klimat- och kretsloppsperspektiv.

Vi har – sett över tid – uppnått en tydlig minskning av direkta och energirelaterade klimatutsläpp.
Vi minskar vår klimatpåverkan genom energieffektivisering, styrning mot förnybara energislag, val av transportslag och fokus på hög miljöprestanda vid ny- och ombyggnation. 

Vi utvecklar också egna kylanläggningar med mycket låg klimatpåverkan och engagerar oss i att driva på utvecklingen inom kylinstallationsbranschen mot bättre klimatalternativ.

För 2019 satte vi som mål att vår svenska förvaltning skulle vara klimatneutral. Det målet satte vi upp dels för att få till en ytterligare förbättring genom att sätta ett pris på vår klimatpåverkan, dels för att öka diskussionen kring vad klimatneutralitet egentligen är.  Som väntat behöver vi klimatkompensera för vår nettoskuld (1 200 ton CO2-ekvivalenter under 2019) och det gör vi genom investeringar i godkända certifikat för internationella klimatprojekt baserat på Gold Standard och regionala investeringar i förnybar solcellsenergi.

För hela koncernen uppgick de redovisade koldioxidutsläppen under 2019 till 6 658 ton (scope 1-2), vilket motsvarar 3,05 kg CO2e per kvadratmeter. Läs om våra miljömål för 2020-2022. 

Klimatpåverkan - utfall

Trendkurva klimatpåverkan 2005-2019

Fördelning av klimatutsläpp 2019

För mer utförlig redovisning av utsläppen per scope, se Hållbarhetsbilaga 2019