Energi och klimat

Vi arbetar kontinuerligt med att minska våra koldioxidutsläpp och vår energiförbrukning. Trots att vårt fastighetsbestånd vuxit avsevärt sedan 2005 så har koldioxidutsläppen under denna tid halverats. Vår energiförbrukning och val av energislag är det område där vår verksamhet över tid har haft störst miljöpåverkan. Därför har vi under flera år prioriterat just detta. Energin vi förbrukar idag kommer därför uteslutande från förnybara källor.

Fokus på energieffektivisering

För oss på Wihlborgs handlar energieffektivisering om att hitta en balans mellan låg energiförbrukning och hyresgästens önskemål om komfort. I förvaltningen används ett digitalt verktyg för att följa upp förbrukningen av fjärrvärme, gas, el, kyla och vatten. I allt högre grad använder vi oss av automatavläsning då vi får en god överblick över förbrukningen i samtliga fastigheter och kan identifiera potentiella energibesparingsinitiativ. Den ökade andelen miljöcertifierade fastigheter och ambitionerna i vår miljöpolicy bidrar också till energioptimerade byggnader.

Vårt val av energislag och energiförbrukning är det område där vår verksamhet har störst klimat- och miljöpåverkan, därför prioriterar vi att kontinuerligt arbeta med energieffektiviseringar inom både värme, kyla och el. Vi för också en ständig dialog med våra energileverantörer för att öka andelen förnybara energislag i våra fastigheter. 

Total energiförbrukning och fördelning mellan energislag

Egna solenergianläggningar

Ett av våra miljömål är att vi ska öka mängden förnybar och lokalproducerad energi genom att uppföra minst fem nya solenergianläggningar per år. Att aktivt ta tillvara solenergi från våra tak och fasader bidrar till mindre köpt energi och lägre förbrukningssiffror. Under 2018 driftsatte vi fyra nya solcellsanläggningar och vid årsskiftet 2018/2019 hade vi solceller på tio fastigheter. Under 2018 producerade dessa anläggningar cirka 600 000 kWh förnybar energi.

 

Klimatpåverkan

Att bidra till minskad klimatpåverkan i verksamheten och i värdekedjan är vår viktigaste miljöutmaning. Vår miljöpolicy säger att vi ska medverka till en resurseffektiv verksamhet baserad på klimat- och kretsloppsperspektiv i beslut och handling.

I vårt miljöprogram har vi ett klimatmål som innebär att mängden koldioxidutsläpp totalt ska vara mindre än 40 procent jämfört med basåret 2005 och mindre än 2 kg CO²e per kvadratmeter. Vi minskar vår klimatpåverkan bland annat genom att fokusera på energieffektivisering i fastigheter, styrning mot förnybara energislag, aktiva val av transportslag samt fokus på hög miljöprestanda vid ny- och ombyggnation. Under 2018 var våra koldioxidutsläpp 2,7 kg per kvadratmeter.

 

Klimatpåverkan - utfall

Trendkurva klimatpåverkan 2005-2018

Fördelning av klimatutsläpp 2018

För mer utförlig redovisning av utsläppen per scope, se wihlborgs.se/gri.