Full fart mot en hållbar framtid

Staffan Fredlund, WihlborgsI december fick Wihlborgs en ny miljöchef. Med en bred bakgrund inom hållbarhet och miljö har Staffan Fredlund många idéer om hur Wihlborgs kan fortsätta ta ett stort miljöansvar. Men det är ett av områdena som står i fokus.

Hög ambitionsnivå när det gäller miljöcertifieringar av byggnader

- Som fastighetsbolag är det inom energiområdet som vi har den största klimatpåverkan. Wihlborgs har successivt ökat andelen förnybara energikällor. Samtidigt som fastighetsbeståndet under tio år vuxit med 50 procent har utsläppen av växthusgaser minskat från 14 000 ton till knappt 8 500 ton. Och här har vi möjlighet att göra ännu mer, till exempel genom löpande energieffektiviseringar eller investeringar i solceller.

Staffan Fredlund har tidigare jobbat bland annat som hållbarhetskonsult och verksamhetsutvecklare på Fujitsu, inom energibranschen och även under lång tid samarbetat med Malmö stad inom området hållbar IT. Första intrycket av Wihlborgs är positivt:

- Wihlborgs har varit drivna och duktiga inom miljöområdet, och har jobbat aktivt med miljöfrågor under flera år. Förutom att man långsiktigt satsat på energieffektiviseringar och omställning till förnybara källor har företaget en hög ambitionsnivå när det gäller miljöcertifieringar av byggnader.

- Tack vare att Wihlborgs har hållbarhetsredovisat sedan 2011 finns också en tydlighet och öppenhet kring vår miljöprestanda både inåt och utåt.

Fokus på minskad klimatpåverkan

Men Staffan är inte en person som sitter stilla, utan nu är det full fart framåt för att Wihlborgs ska bli ännu bättre på miljö.

- Just nu deltar vi i Klimatutmaningen som drivs av Sydsvenska Industri- och handelskammaren med syfte att ytterligare sätta fokus på minskad klimatpåverkan. Syftet är att påvisa vad företag i Sydsverige faktiskt har gjort och vad de bidrar med inom området. Att här och nu minska vårt fossilberoende är en nyckelfråga för både företag och samhälle.

- Inom Wihlborgs ställer vi om till ännu större andel förnybara energikällor och fokuserar på att ytterligare minska klimatutsläppen från energin som används till våra fastigheter, val av byggnadsmaterial och våra transporter.

- All nyproduktion ska enligt vår miljöpolicy uppnå den svenska standarden Miljöbyggnads guldnivå. Så idag certifieras alla nybyggda fastigheter och de fastigheter där större ombyggnader görs. Framöver hoppas jag att vi kan få någon typ av miljöintyg även vid mindre anpassningar och ombyggnader, säger Staffan Fredlund.

Genom en aktiv dialog kan vi bidra till en bättre miljö

Staffan Fredlund ser dialog som en framgångsfaktor:

- Genom aktiv dialog med våra hyresgäster och leverantörer kan vi hitta nya sätt att tillsammans bidra till en bättre miljö. Vårt arbete med gröna hyresavtal är ett exempel på detta. Och genom tidig dialog med både arkitekter och byggentreprenörer kan vi få in ett större miljötänk i materialval både invändigt och utvändigt. För att bara nämna några exempel.

På lite längre sikt räknar Staffan med att digitaliseringen kan bli en positiv kraft i miljöarbetet. Genom att använda digital teknik i fastigheterna i ännu större utsträckning kan man till exempel mäta, följa upp och styra klimat- och energipåverkan i realtid.

- Den nya tekniken Internet of Things öppnar helt nya möjligheter. Genom att bygga in smart teknik kan man både förbättra kvaliteten och kundupplevelsen och minska miljöpåverkan. Man kan till exempel bygga in lösningar för att ha olika typ av ljus vid olika tider på dygnet och varje fastighet kan skicka information om hur huset ”mår”, när det är optimalt för underhåll och så vidare. Tänk dig en digital servicebok för varje fastighet utifrån ett livscykelperspektiv.

Gynna den biologiska mångfalden i våra städer

Wihlborgs gör också mer jordnära insatser. Genom att placera bikupor på våra fastigheter i både Malmö, Lund och Helsingborg bidrar vi exempelvis till att gynna den biologiska mångfalden i våra städer. Vilket också är ett viktigt mål i vårt miljöprogram.

Sett i ett större perspektiv ser Staffan att Wihlborgs och andra fastighetsbolag framöver kommer att ha en ännu viktigare roll i stadsutvecklingen.

- Det gäller att optimera för en hållbar utveckling tidigt i processen när nya stadsdelar skapas eller utvecklas. Det kan gälla allt från att möjliggöra tidseffektiv kollektivtrafik, till att förtäta staden eller säkerställa lämpliga grönytor och vattenmagasin som ett led i en ökad urban klimatanpassning.

2016-04-05