Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen regleras av både skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen men också Koden och ett regelverk av noteringskrav och noteringsavtal som gäller på den marknad där bolagets aktier finns till handel.

Wihlborgs Fastigheter AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. Wihlborgs tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

För oss på Wihlborgs är det viktigt med öppenhet i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. På detta sätt kan vi öka förståelsen för våra processer och beslut. Vår bolagsstyrning består av väl fungerande principer för att på ett snabbt och effektivt sätt leda verksamheten. Genom en bra roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning skapas förutsättningar för att nå uppställda mål för verksamheten. Om ett bolag avviker från reglerna i koden, ska bolaget både redovisa och motivera avvikelsen enligt principen ”följ eller förklara”.