Affärsidé, mål och strategi

Wihlborgs agerar långsiktigt, både i förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet och i relationer till hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners. Att vi förvaltar fastigheterna med egen personal ger en närhet till kunderna och gör att vi kan vara lyhörda för deras behov och önskemål. Våra leverantörer har ofta direktkontakt med våra hyresgäster och påverkar därmed relationerna i vår värdekedja. Därför kräver vi att de följer våra högt ställda krav när det gäller kvalitet, affärsetik, miljö och service. Vi prioriterar att göra affärer med lokala leverantörer, vilket är i linje med vår strategi.

Affärsidé

Wihlborgs ska utveckla, äga och i egen regi förvalta kommersiella fastigheter, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen.

Vår affärsmodell

Wihlborgs affärsmodell bygger på tillväxt och vilar på två ben; fastighetsförvaltning och projektutveckling. Affärsmodellen innebär att vi kontinuerligt ska arbeta för att förbättra fastighetsportföljen genom att:

 • Förvalta fastighetsbeståndet med egen personal som har fokus på en god kostnadseffektivitet och en hög uthyrningsgrad. Genom att vara marknadsledande inom respektive delmarknad kan affärsmodellen utvecklas och förstärkas.
 • Starta nya projekt och nybyggnationer samt förvärva, förädla och sälja fastigheter.

Faktorer som driver värdet i affärsmodellen är att Wihlborgs har en fastighetsportfölj med ett modernt bestånd som är attraktivt för potentiella och befintliga hyresgäster att bedriva sin verksamhet i.

Wihlborgs modell.jpg

Våra övergripande mål

 • Befästa marknadspositionen i Öresundsregionen genom koncentration till utvalda, särskilt attraktiva och utvecklingsbara delmarknader.
 • Aktivt förbättra fastighetsportföljen genom att köpa, förädla och sälja fastigheter.
 • Aktivt och effektivt förvalta fastighetsbeståndet med fokus på god kostnadseffektivitet och hög uthyrningsgrad genom att vara marknadsledande inom respektive delmarknad.
 • Stärka kundrelationerna genom ett aktivt engagemang och en hög servicegrad som skapar förutsättningar för långsiktiga hyresförhållanden.
 • Aktivt bearbeta hyresmarknaden för att nå nya kunder samt stärka varumärket för att bli kundernas förstahandsval.
 • Agera för en långsiktig hållbar utveckling av företaget och regionen.

Våra finansiella mål

De finansiella målen ska uppnås genom ett aktivt arbete med såväl tillgångar och skulder som kapitalstruktur. Wihlborgs ska alltid ha en kapitalstruktur som ger bästa avkastning till aktieägarna med beaktande av risk. 

 • Räntabilitet på eget kapital som överstiger den riskfria räntan med minst sex procentenheter.
 • Soliditeten ska vara lägst 30 procent.
 • Belåningsgraden ska uppgå till högst 60 procent.
 • Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2,0.