Hoppa till innehåll

Bolagsstyrning

Vår bolagsstyrning består av väl fungerande principer för att på ett snabbt och effektivt sätt leda verksamheten. Genom en bra roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning skapas förutsättningar för att nå uppställda mål för verksamheten.

Wihlborgs styrelsemöte
En del av Wihlborgs koncernledning
Wihlborgs styrelsemöte

Wihlborgs bolagsstyrning

Bolagsstyrningen regleras av både skrivna regler och praxis. Till regelverket hör i första hand aktiebolagslagen men också Koden och ett regelverk av noteringskrav och noteringsavtal som gäller på den marknad där bolagets aktier finns till handel.

Wihlborgs Fastigheter AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. Wihlborgs tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

För oss på Wihlborgs är det viktigt med öppenhet i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. På detta sätt kan vi öka förståelsen för våra processer och beslut. Vår bolagsstyrning består av väl fungerande principer för att på ett snabbt och effektivt sätt leda verksamheten. Genom en bra roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning skapas förutsättningar för att nå uppställda mål för verksamheten. Om ett bolag avviker från reglerna i koden, ska bolaget både redovisa och motivera avvikelsen enligt principen ”följ eller förklara”.

Koncernledning

Wihlborgs koncernledning består idag av åtta personer.

Se koncernledningen här

Styrelse

Styrelsen i Wihlborgs Fastigheter AB består av sju ordinarie ledamöter.

Se styrelsen här

Bolagsstyrningsrapporter

Aktieägarna påverkar bolagets styrning genom att delta och utöva sin rösträtt på årsstämman som är Wihlborgs högsta beslutande organ.

Samtliga aktier har samma rösträtt vilket innebär att detta överensstämmer med varje aktieägares andel i aktiekapitalet.

Wihlborgskoncernens ledning och ansvar är fördelat mellan styrelsen och verkställande direktören enligt aktiebolagslagen, andra lagar och förordningar, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och interna styrinstrument som styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören och finanspolicyn.

Ladda ner rapporter som PDF via länkarna:

Valberedning

Årsstämman den 26 april 2022 beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2023 bestående av Göran Hellström (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna).

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail eller post till, valberedningen@wihlborgs.se respektive Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.

Principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses

Revision

Enligt aktiebolagslagen ska en revisor granska bolagets årsredovisning och bokföring, och dessutom styrelsens och vd:s förvaltning.

Efter varje räkenskapsår lämnar revisorn en revisionsberättelse till bolagsstämman. Utöver kontakter med revisionsutskottet, redovisar revisorerna såväl revisionsplan för året som sina synpunkter på bokslutet till styrelsen.

Revisorer

Richard Peters från revisions- och konsultfirman Deloitte AB är huvudansvarig revisor för Wihlborgs. Han valdes på årsstämman 2022 som huvudansvarig revisor intill årsstämman 2023.

Revisionsutskott

Tre styrelseledamöter (Jan Litborn, Tina Andersson och Lennart Mauritzon) utgör revisionsutskott.

Finansiella mål

Mål Utfall 2022-12-31
Räntabilitet på eget kapital ska överstiga den riskfria räntan med minst sex procentenheter vilket vid ingången av 2022 innebar 6,12 procent 10,1
Soliditet lägst 30 procent 41,2
 Räntetäckningsgrad minst 2,0 5,6
 Belåningsgrad högst 60 procent 48,6

Vill du veta mer om vår bolagsstyrning?

Vi svarar gärna på dina frågor.

Bild på Ulrika Hallengren

Ulrika Hallengren

Vd
040-690 57 95
Skicka e-post
Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef
040-690 57 31
Skicka e-post