Miljöcertifieringar

Utöver energiförbrukning är miljöpåverkan vid om- och nyproduktion ett av våra viktigaste områden. En certifiering är ett kvitto på att byggnaden är energieffektiv och genererar ett mindre negativt fotavtryck på miljön under sin livscykel.

Certifierade byggnader

Vi bedriver ett aktivt arbete för att miljöcertifiera våra byggnader. I vår miljöpolicy fastställs att den svenska standarden Miljöbyggnad (nivå guld) är vårt förstahandsval vid nyproduktion. Vid ombyggnation kan byggnadens konstruktion eller andra speciella förutsättningar leda till att byggnaden istället certifieras på silver- eller bronsnivå.

Wihlborgs har också fastigheter som är certifierade enligt BREEAM och LEED. En miljöcertifiering kan ses som ett kvitto på att byggnaden är energieffektiv och har hög miljöprestanda.

Att följa en ledande miljöcertifiering innebär också en riskminimering kopplat till befintliga och eventuella nya myndighetskrav. Genom en proaktiv miljöbedömning och spårbarhet av valt byggmaterial stärks efterlevnaden av försiktighetsprincipen. En stor del av miljöcertifieringens kriterier handlar om byggnadens inomhusklimat, exempelvis akustik, ljusförhållanden och luftkvalitet.

För perioden 2020-2022 har vi som mål att avsevärt öka andelen miljöcertifierade fastigheter. Exempelvis är målet att 80 procent av våra kontorsfastigheter i Sverige ska vara miljöcertifierade vid utgången av 2022. Läs mer om våra miljömål

Förteckning över vår certifierade fastigheter finns i Hållbarhetsbilaga 2019

   
 

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med Miljöbyggnad får man ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

BREEAM

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett av de största och mest använda internationella miljöklassningssystemen. BREEAM premierar samverkan mellan hyresgäst och hyresvärd, och sätter genom sin struktur byggnaden i ett större sammanhang.

LEED

Den version av LEED som oftast används för att certifiera kommersiella fastigheter bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

miljocertifiering.jpg

Läs mer

Sweden Green Building Council
(Den svenska organisation som hanterar miljöcertifieringarna)

Bild på Staffan Fredlund
Staffan Fredlund
Miljöchef
Malmö