Hoppa till innehåll

Årsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Wihlborgs årsstämma 2023 hölls på Slagthuset i Malmö
En blå cykel med texten "Mot en hållbarare framtid" på  Wihlborgs årstämma 2023
På Wihlborgs årstämma 2023 delades det ut honungsburkar till aktieägarna

Årsstämma 2024

Wihlborgs årsstämma äger rum onsdagen den 24 april kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö.

Kallelse till årsstämman

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 april 2024.
  • dels anmäla sitt deltagande senast den 18 april 2024.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

  • via Wihlborgs webbplats där ytterligare information om årsstämman också kan inhämtas. 

Gör din elektroniska anmälan här

  • per post till Wihlborgs Fastigheter AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.  
  • per telefon 08-402 91 54.

Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman fysiskt behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid före den 18 april 2024.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad fullmakt för ombud. 

Formulär till fullmakt

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt per post före årsstämman i enlighet med vad som stadgas i 13 § bolagsordningen samt enligt 7 kap 4 § aktiebolagslagen.

För att ha rätt att delta i i årsstämman genom poströstning ska aktieägare vara införda i den av Euoroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 april 2024. 

Anmälan och poströstning kan ske senast 18 april 2024 på något av följande sätt:

Elektronisk röstning med BankID: Aktieägare som är fysiska personer kan avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/ 

Röstning via e-post: Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med e-post tillGeneralMeetingService@euroclear.com

Röstning via vanlig post: Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Wihlborgs Fastigheter AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm så att det är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 18 april 2024. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.wihlborgs.se. Den aktieägare som önskar att få kallelsen skickad till sig kan kontakta bolaget per telefon 040-690 57 00. 

Formulär för poströstning 
Elektronisk anmälan

Praktisk information inför årsstämman

För frågor om stämman, eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 54 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00). 

  • Årsstämman börjar klockan 16.00. Entrén öppnar klockan 15.00. 
  • Efter stämman bjuder vi på lättare förtäring. 
Wihlborgs årsstämma 2023, på scenen vd Ulrika Hallengren, CFO Arvid Liepe samt styrelseordförande Anders Jarl.
På Wihlborgs årsstämma 2023 minglades det i Slagthuset i Malmö
På Wihlborgs årsstämma 2023 bjöds det på lättare förtäring

Handlingar tidigare årsstämmor

Klicka på årtalet för att se alla handlingar från den årsstämman.

Kontakt

Bild på Ulrika Hallengren

Ulrika Hallengren

Vd
040-690 57 95
Skicka e-post
Bild på Arvid Liepe

Arvid Liepe

Ekonomi- och finanschef /Vice vd
040-690 57 31
Skicka e-post