Fortsatt stark ställning för Wihlborgs

Spridningen av covid-19 har stor effekt på världsekonomin och därmed finns också frågor om hur situationen påverkar Wihlborgs. Wihlborgs har under lång tid byggt upp en stark finansiell ställning som gör att vi står väl rustade för utmaningar framåt.

Wihlborgs kontraktsstock är bred och endast en mindre del av kunderna finns inom de segment som drabbas negativt redan på kort sikt. Kategorierna hotell och restaurang står för totalt 1,7 procent respektive 1,1 procent av våra totala kontrakterade hyresintäkter. Butiker står för ytterligare 3 procent.

Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 38,4 procent och belåningsgraden till 51,9 procent. Wihlborgs har outnyttjade kreditfaciliteter hos banker som gör att vi kan återbetala samtliga obligationsförfall, totalt 1,8 Mdkr, som vi har under året.

Inför årsstämman den 28 april har Wihlborgs styrelse föreslagit en aktieutdelning om 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar 692 Mkr. Detta förslag ligger fast.

- Vi har ett starkt kassaflöde och en stark ekonomisk ställning. Exponeringen mot särskilt utsatta branscher är låg och vi kommer jobba med långsiktiga lösningar för att även dessa kunder ska ha förutsättningar att klara sig i en svår tid, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

- Vi fortsätter med våra investeringar och har förberett verksamheten för att klara en riktigt turbulent tid men vi bibehåller också fokus på att vara redo när tiden är rätt för nya investeringar.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 15.15 CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 45,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.