Hoppa till innehåll

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2024


Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 24 april 2024 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2023 med 3,15 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara fredagen den 26 april 2024. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2024.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2023.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets registrerade aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emission får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson, Anna Werntoft och Johan Röstin, samt att genom nyval utse Anneli Jansson till ny styrelseledamot. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 2 020 000, att fördelas med 500 000 kr till ordförande och 220 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot. Genom nyval utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 57 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö