Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2018

Kommuniké från Wihlborgs årsstämma den 25 april.

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 25 april 2018 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2017 med 6,25 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara fredagen den 27 april 2018. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 3 maj 2018.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2017.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emission får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade att ändra § 5 i bolagsordningen så att antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 stycken.

Årsstämman beslutade om en uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) till villkor 2:1 varigenom varje aktie delas upp i två aktier. Bolaget kommer efter genomförd split att ha sammanlagt 153 713 456 aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Tina Andersson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Per-Ingemar Persson och Johan Qviberg samt att nyvälja Jan Litborn. Till styrelseordförande valdes Anders Jarl. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 3 400 000 kr, att fördelas med 250 000 kr till ordförande och 150 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot. Dessutom erhåller ordförande 2 250 000 kr såsom särskilt arvode för att bistå ledningen fram till nästa årsstämma. Till revisor omvaldes Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2019 ska ske enligt liknande grunder som gällt till denna stämma, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2019 bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna baserat på ägandet per den 31 augusti 2018 samt en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,4 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.