Wihlborgs emitterar obligationslån

Wihlborgs Fastigheter AB har på den svenska obligationsmarknaden framgångsrikt emitterat ett seniort garanterat obligationslån om 300 Mkr med en löptid om fem år.

Obligationslånet löper med rörlig ränta om tre månader STIBOR +55 bp och har slutligt förfall den 18 februari 2019. Obligationslånet är garanterat genom en proprieborgen från Region Skåne som i sin tur har säkerhet i fastigheten Landsdomaren 6 i Lund, vilken de hyr av Wihlborgs på ett 20-årigt hyresavtal. Som ersättning för garantin erhåller Region Skåne en löpande borgensavgift från Wihlborgs under obligationens löptid.

Wihlborgs kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.

‒ Syftet med emissionen är att ytterligare diversifiera koncernens finansiering samtidigt som vi lyckats skapa en struktur som är positiv även för Region Skåne, säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 11 februari kl 08.40.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 22,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.