Årsredovisning 2017

Wihlborgs Fastigheter AB:s årsredovisning för 2017 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se

Årsredovisningen, med tillhörande GRI-bilaga, utgör Wihlborgs hållbarhetsredovisning för 2017.

Den tryckta årsredovisningen distribueras med början vecka 14 med post till de aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta.

Om du vill ha ett tryckt exemplar är du välkommen att kontakta oss på 040-690 57 00 eller info@wihlborgs.se.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

  

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 08.00 CEST.

 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 38,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,7 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.