Hoppa till innehåll

Bokslutskommuniké 2023: Rekordhögt driftsöverskott

· Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 3 881 Mkr (3 335). · Driftsöverskottet ökade med 19 procent till 2 763 Mkr (2 331). · Förvaltningsresultatet uppgick till 1 747 Mkr (1 861). · Periodens resultat uppgick till -27 Mkr (2 288), motsvarande ett resultat per aktie om -0,09 kr (7,44).

Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs, kommenterar det fjärde kvartalet:

- Avslutningen på 2023 var för Wihlborgs del otroligt aktiv. Vi har aldrig tecknat nya hyresavtal till ett så stort värde som vi gjorde under det fjärde kvartalet 2023, 146 Mkr. Vi hade även stora uppsägningar men summerar återigen en positiv nettouthyrning i kvartalet, denna gång med +18 Mkr.

- Wihlborgs hyresintäkter ökade med 9 procent i det fjärde kvartalet. Även driftsöverskottet ökade i kvartalet med 9 procent, vilket gav en svag ökning av överskottsgraden. Med ett förbättrat resultat och en något sjunkande låneskuld kan vi fortsätta stärka nyckeltalet nettoskuld/ebitda, vilket nu ligger på 10,3 gånger. Tillgängliga medel i form av outnyttjade kreditfaciliteter plus likvida medel uppgår till 3,2 miljarder. Mot bakgrund av vår goda intjäning, vår starka balansräkning och en stabil likviditetssituation föreslår styrelsen en utdelning om 3,15 kr per aktie, vilket är en ökning med 0,05 kr.

- Vi har under året minskat energianvändningen med 6 procent och minskat CO2-utsläpp/kvm inom scope 1 och 2 med 50 procent i Sverige och 6 procent totalt, samt ökat andelen miljöcertifierade kontorsfastigheter i Sverige från 49 till 71 procent. Dessutom har vi drivit våra nybyggnadsprojekt mot en allt lägre CO2-påverkan inom scope 3 vilket är det område där vår bransch påverkar klimatet mest. Jag är också glad och stolt över det rekordhöga resultatet i vår årliga medarbetarundersökning med ett förtroendeindex på 90, en ökning från 86 föregående år.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Idag kl. 09.00 presenterar Ulrika Hallengren och Arvid Liepe delårsrapporten vid en webbsänd telefonkonferens.

Länk till webbsändning:
https://financialhearings.com/event/47265

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 13 februari 2024 kl. 07.30 CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 56 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,4 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter (publ)

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter (publ)