Hoppa till innehåll

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2023


Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 26 april 2023 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2022 med 3,10 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara fredagen den 28 april 2023. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 maj 2023.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2022.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets registrerade aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emission får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson, Tina Andersson, Anna Werntoft och Johan Röstin. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 1 915 000, att fördelas med 480 000 kr till ordförande och 210 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot. Till revisor omvaldes Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2024 bestående av Göran Hellström (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Åsa Wallenberg (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Caroline Sjösten (Swedbank Robur fonder).

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 55,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Relaterade filer

Senaste pressmeddelanden

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs tecknar nya avtal i växande life science-noden Medeon i Malmö

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs köper kontorsfastighet vid Hyllie station

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö

Wihlborgs bygger ny anläggning till Caldic som samlokaliserar till Malmö