Hoppa till innehåll

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2022


Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 26 april 2022 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2021 med 6,00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara torsdagen den 28 april 2022. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 3 maj 2022.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2021.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets registrerade aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emission får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade om en uppdelning av bolagets aktier (så kallad split) till villkor 2:1 varigenom varje aktie delas upp i två aktier. Bolaget kommer efter genomförd split att ha sammanlagt 307 426 912 aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Jan Litborn, Amela Hodzic, Lennart Mauritzson och Tina Andersson samt som nya styrelseledamöter välja Anna Werntoft och Johan Röstin. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 1 860 000, att fördelas med 460 000 kr till ordförande och 205 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot. Till revisor omvaldes Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2023 bestående av Göran Hellström (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna).
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 50,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,5 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Kontaktinformation

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Senaste pressmeddelanden

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Murrelektronik utökar tillsammans med Wihlborgs i Helsingborg

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

Wihlborgs uppdaterar obligationsprospekt

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter (publ)

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter (publ)