Januari-september 2018

Starkt kvartal med ökat resultat och historiskt låga vakanser för Wihlborgs

  • Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 1 997 Mkr (1 719)
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 1 462 Mkr (1 277)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 051 Mkr (884)
  • Periodens resultat uppgår till 1 469 Mkr (1 495), motsvarande ett resultat per aktie om 9,56 kr (9,73)
  • EPRA NAV per aktie uppgår till 120,58 kr (105,72)

-       Vårt resultat fortsätter öka och vi kan summera ytterligare ett riktigt bra kvartal. Intäkterna ökar som ett resultat av förvärv, nyproduktion, hyresökningar och minskade vakanser. Våra långsiktiga investeringar i både befintliga och nya fastigheter gör att värdet ökar kontinuerligt och under tredje kvartalet passerade fastighetsvärdet 40 miljarder, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

-       Företag och organisationer i Öresundsregionen fortsätter växa och efterfrågan på kontor är fortsatt god. Detta avspeglas i att vår uthyrningsgrad för kontor är över 95 procent i både Malmö och Helsingborg, vilket är historiskt riktigt höga nivåer. Vår närhet till marknaden ger oss en bra position för att kunna fortsätta växa genom vår framgångsrika projektutveckling. Vår investeringsnivå är hög och det kommer den fortsätta att vara under de kommande åren. Att vi har tillgång till byggmöjligheter i städernas allra bästa lägen ger oss de bästa förutsättningar för att fortsätta växa starkt, avslutar Ulrika Hallengren.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 07.30 CEST.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 40,3 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.