Årsredovisning 2015

Wihlborgs Fastigheter ABs Årsredovisning för 2015 finns från och med idag publicerad på vår webbplats, www.wihlborgs.se

Den tryckta årsredovisningen distribueras med början vecka 14 med post till de aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta.

Kontakta oss gärna om du vill ha ett tryckt exemplar.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 1 april kl. 13.30.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 28,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.