Hållbarhetsredovisning 2015

Hållbarhetsarbetet mer integrerat i affärsverksamheten.
En minskad energiförbrukning med 4 procent trots att den uthyrningsbara ytan har ökat, kontinuerligt arbete med miljöcertifiering av fastigheter, fortsatt låg sjukfrånvaro och en topplacering på Allbright-listan, det och mycket mer presenteras i Wihlborgs Hållbarhetsredovisning för 2015.

-För oss är långsiktighet grunden till lönsamma affärer, säger Anders Jarl, verkställande direktör Wihlborgs Fastigheter. Det innebär att hållbarhetsfrågorna, vad gäller så väl miljömässig som ekonomisk hållbarhet, alltid hamnar högt upp på vår agenda, avslutar Ander Jarl.

Under året har ett flertal intervjuer med Wihlborgs intressenter genomförts och sammanställningen av dessa har resulterat i ett nytt hållbarhetsramverk bestående av fyra identifierade områden som intressenterna ansåg viktigast; Hållbara fastigheter, Ansvarsfulla affärer, Attraktiv arbetsgivare samt Engagemang för region och samhälle.

Under 2015 genomfördes en rad olika aktiviteter som presenteras i redovisningen bl.a. har Wihlborgs:

  • Minskat den totala energiförbrukningen med 4 procent, trots att den uthyrningsbara ytan har ökat.
  • Ökat antalet gröna hyresavtal med cirka 60  procent.
  • Certifierat sex fastigheter enligt Miljöbyggnad (guld, silver eller brons) i samband med nyproduktion eller ombyggnad.
  • Tilldelats miljöpris för det delägda byggprojektet Max IV, forskningsanläggning för synkrotronljus i Lund.
  • Placerats på 5:e plats på stiftelsen AllBrights lista över Sveriges mest jämställda börsbolag och var det bästa bolaget på Large Cap-listan.
  • Genom målinriktat friskvårdsarbete ytterligare minskat den sedan tidigare låga sjukfrånvaron, 1,31 procent (1,58).
  • Medverkat bl.a. i projekten Good Malmö, Boost by Rosengård, Start By Rosengård och Drivkraft Helsingborg.
  • Uppdaterat sponsringspolicy med engagemang för och fokus på lokala initiativ.
  • Årets hållbarhetsredovisning är utformad i enlighet med de nya riktlinjerna, GRI (Global Reporting Initiativ) G4 och är granskad av fristående revisorer.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 28,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.