Januari-december 2014

Wihlborgs höjer utdelningen.

· Hyresintäkterna ökade med 9 procent till 1 856 Mkr (1 704)
· Driftsöverskottet ökade med 10 procent till 1 357 Mkr (1 235)
· Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent till 839 Mkr (746)
· Årets resultat uppgår till 395 Mkr (1 063), motsvarande ett resultat per aktie om 5,14 kr (13,83)
· Styrelsen föreslår en utdelning om 4,75 kronor (4,25)

˗ Siffrorna för 2014 visar att Wihlborgs står starkt, säger Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter. Vårt förvaltningsresultat är det bästa någonsin, en ökning med 12 procent. I förvaltningen tjänade vi 11.55 kr/aktie i fjol och ytterligare 2,37 kr/aktie i projektutveckling.

- Detta är vårt tionde årsbokslut och vi kan konstatera att vi varje kvartal under hela tioårsperioden lyckats öka driftsöverskottet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Så även detta kvartal, fortsätter Anders Jarl.

˗ Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 29 april en aktieutdelning på 4,75 kronor (4,25). Förslaget innebär en höjning med 12 procent, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten

Idag klockan 12.00 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe bokslutskommunikén på Operaterrassen i Stockholm. Presentationen går att följa via webbcast (http://financialhearings.nu/150212/wihlborgs/) eller telefon 08 566 426 64. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.


Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 12 februari kl. 07.30.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 24,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.