Årsredovisning 2013

Wihlborgs årsredovisning för 2013 finns nu publicerad på vår webb.

Den tryckta årsredovisningen skickas ut under vecka 15 till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering.

Kontakta oss gärna om du vill ha ett tryckt exemplar.


Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 25 februari kl 13.00.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 22,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.