Januari-december 2013

Nytt rekordår för Wihlborgs

· Årets resultat uppgick till 1 063 Mkr (823), per aktie 13,83 kr (10,71) · Styrelsen föreslår en utdelning om 4,25 kr (4,00) · Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 707 Mkr (1 505) · Driftsöverskottet ökade med 13 procent till 1 238 Mkr (1 099) · Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 749 Mkr (685)

– 2013 blev ett nytt rekordår för Wihlborgs med fortsatt god tillväxt, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter. Vårt förvaltningsresultat ökar från 685 Mkr till 749 Mkr, nästan tio procent.

− Efter vårt förvärv av Ideon och färdigställandet av Landsdomaren är vi nu klart marknadsledande i alla våra tre svenska städer, Malmö, Helsingborg och Lund, fortsätter Anders Jarl

− Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 29 april en höjd aktieutdelning till 4,25 kr. Förslaget innebär en höjning med 6,3 procent, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 4 februari kl 07.30.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 22,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.