Januari-december 2012

  Wihlborgs fortsätter att växa. · Årets resultat uppgick till 823 Mkr (665), per aktie 10,71 kr (8,65) · Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr (3,75) · Hyresintäkterna ökade med 4,2 procent till 1 505 Mkr (1 445) · Driftsöverskottet ökade med 5,5 procent till 1 099 Mkr (1 042) · Förvaltningsresultatet ökade med 4,4 procent till 685 Mkr (656).

– 2012 blev ett bra år med ett ökat förvaltningsresultat som skapar förutsättningar för en ökad utdelning till våra aktieägare och ett fortsatt utrymme för tillväxt i bolaget, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter.

− Nettouthyrningen är fortsatt positiv, nu för tjugonde kvartalet i rad, vilket visar betydelsen av en utvecklad projektportfölj tillsammans med en effektiv förvaltning, fortsätter Anders Jarl

− Wihlborgs styrelse föreslår årsstämman den 23 april en höjd aktieutdelning till 4,00 kr. Förslaget innebär en höjning med 6,7 procent, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
Idag klockan 12.00 presenterar VD Anders Jarl bokslutskommunikén. Presentationen går att följa via webbcast (http://media.fronto.com/cloud/wihlborgs/130205/) eller telefon 08-505 564 81. Mer information finns på www.wihlborgs.se eller www.financialhearings.com.

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 5 februari kl. 07.30.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 19,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.