Januari-juni 2012

Förvaltningsresultat för andra kvartalet visar ett nytt rekord i Wihlborgs historia, 183 Mkr. Tillsammans med första kvartalets resultat om 164 Mkr, ger detta ett samlat förvaltningsresultat om 347 Mkr.


· Periodens resultat ökade med 28 Mkr till 417 Mkr (389),
resultat per aktie 5,43 kr (5,06)
· Hyresintäkterna ökade med 3,6 procent till 753 Mkr (727)
· Nettouthyrningen fortsätter att vara positiv och uppgick till
23 Mkr (59)
· Driftsöverskottet ökade med 4,8 procent till 550 Mkr (525)
· Förvaltningsresultatet ökade med 3,6 procent till 347 Mkr (335)

− Det är med stor glädje som vi åter lämnar en rekordrapport, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter. Vårt förvaltningsresultat om 183 Mkr är nytt rekord samtidigt som vi både höjer vår uthyrnings- och överskottsgrad med en procentenhet.

− Vi har dessutom försäkrat vår långsiktiga räntekostnad ytterligare med en 10-årig ränteswap om 1 miljard för 2,035 procent. Vår betalda ränta, inklusive alla bankmarginaler, är nu 3,59 procent med en genomsnittlig räntebindning om 83 månader. Med dessa siffror står vi starka även framledes, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 18,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,6 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.