Januari-mars 2010

Periodens resultat ökade med 39 Mkr till 120 Mkr (81), resultat per aktie 3,18 kronor (2,24) Nytecknade hyreskontrakt uppgick till 46 Mkr (29) Hyresintäkterna ökade med 2 procent till 318 Mkr (311) Driftsöverskottet ökade till 217 Mkr (216) Förvaltningsresultatet ökade med 32 procent till 144 Mkr (109). Soliditeten steg till 30,8 procent (29,6) Belåningsgraden sjönk till 59,9 procent (61,3)

– Vi kan lägga ytterligare ett resultatmässigt bra kvartal bakom oss, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter. Hyresmarknaden är stark och vi har redan under januari-mars tecknat nya hyresavtal för 46 Mkr. Nettouthyrningen för årets tre första månader landar på plus 9 miljoner.

– Våra nyckeltal som soliditet, räntetäckningsgrad och belåningsgrad har förstärkts, fortsätter Anders Jarl. Vi står väl rustade för att vara med i regionens expansion, avslutar Anders Jarl.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 14,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.