Januari-september 2005

Resultatet efter skatt uppgick till 314 mkr (219), motsvarande 16,52 kr (11,71 kr) per aktie Hyresintäkterna uppgick till 546 mkr (531) Soliditeten ökade till 33,5 (29,5) För helåret 2005 förväntas resultatet efter finansiella poster, exkl. orealiserade värdeförändringar, överstiga 310 mkr

- Wihlborgs fortsätter att utvecklas positivt och vi bedömer att årets resultat efter finansiella poster, exkl. orealiserade värdeförändringar, kommer att överstiga 310 mkr, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter.

- Hyresmarknaden är stark i vårt område. Vi har under 2005 tecknat nya hyresavtal med en årshyra om 65 mkr. Uthyrningsgraden har under tredje kvartalet förbättrats med en procentenhet, fortsätter Anders Jarl. Öresundsregionen fortsätter att vara attraktiv för etableringar och vår ambition är att vara den självklara samarbetspartnern när det gäller lokaler inom våra delmarknader.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 7,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 825 mkr.