Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildades av tre ledamöter som har utsetts av de tre största ägarna per den 31 augusti 2019 samt en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2019. Valberedningen har bestått av Lennart Mauritzson (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Hans Ek (SEB Investment Management AB) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna)

Lennart Mauritzson har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarna, som har utsett ledamöter, representerade tillsammans cirka 22 procent av rösterna i Wihlborgs vid utgången av 2019.

Inför årsstämman den 28 april 2020 föreslår valberedningen att styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Tina Andersson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Persson och Johan Qviberg. Valberedningen föreslår också att Anders Jarl omväljs till styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 565 000 kronor (2 395 000). Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 425 000 kronor (350 000) och till övriga ledamöter 190 000 kronor (165 000). 2019 beslutades ett särskilt arvode till styrelsens ordförande om 1 055 000 kronor. Inför årsstämman 2020 föreslås inget sådant arvode.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Wihlborgs kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mars 2020.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 45,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.