Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 2020

Kommuniké från Wihlborgs årsstämma den 28 april 2020.

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 28 april 2020 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2019 med 4,50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara torsdagen den 30 april 2020. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 maj 2020.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2019.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets registrerade aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emission får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Person, Johan Qviberg och Tina Andersson. Till styrelseordförande valdes Anders Jarl. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 1 565 000 kr, att fördelas med 425 000 kr till ordförande och 190 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot. Till revisor omvaldes Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utse en valberedning inför årsstämman 2021 bestående av Lennart Mauritzson (Backahill AB), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna).

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,4 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.