Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildades av tre ledamöter som har utsetts av de tre största ägarna per den 31 augusti 2018 samt en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2018. Valberedningen har bestått av Bo Forsén (Backahill AB), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Hans Ek (SEB Fonder) och Krister Eurén (de mindre aktieägarna).

Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarna som har utsett ledamöter, representerar tillsammans cirka 19 procent av rösterna i Wihlborgs vid utgången av 2018.

Inför årsstämman den 25 april 2019 föreslår valberedningen att styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Tina Andersson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Persson och Johan Qviberg. Valberedningen föreslår också att Anders Jarl omväljs till styrelseordförande.

Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 2 395 000 kronor (3 400 000). Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 350 000 kronor (250 000) och till övriga ledamöter 165 000 (150 000). Till styrelsens ordförande föreslås dessutom ett särskilt arvode om 1 055 000 kronor (2 250 000).

Valberedningen föreslår, i likhet med tidigare, att en ny valberedning tillsätts senast sex månader före årsstämman 2020 och består av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna som önskar delta, baserat på ägandet per den 31 augusti 2019, jämte en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 08.30 CET. 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 42 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,0 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.