Wihlborgs valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats, baserat på ägandet i Wihlborgs den 31 augusti 2018.

Vid årsstämman den 25 april 2018 beslutades att Wihlborgs valberedning, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna som önskar delta, jämte en representant för de mindre aktieägarna. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet 2018-08-31, och består av:

Bo Forsén (Backahill)
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning)
Hans Ek (SEB Fonder)
Krister Eurén (de mindre aktieägarna)

Valberedningen representerar tillsammans 19 procent av de utestående aktierna.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail eller post till valberedningen@wihlborgs.se respektive Wihlborgs Fastigheter AB, Valberedningen, Box 97, 201 20 Malmö.

Årsstämman kommer att hållas i Malmö torsdagen den 25 april 2019.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,9 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.