Wihlborgs emitterar obligationslån

Wihlborgs Fastigheter AB har inom ramen för sitt MTN-program emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 325 Mkr med en löptid om tre år.

Obligationslånet löper med rörlig ränta om tre månaders STIBOR +105 bp och har slutligt förfall den 8 mars 2021.

-     Vår första obligationsemission under vårt MTN-program för snart tre år sedan förfaller till återbetalning i april i år. Samtidigt som vi emitterar nya obligationer gör vi ett återköp av de gamla med kort återstående löptid. Det är glädjande att våra investerare är fortsatt intresserade av att investera i våra obligationer, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 7 mars 2018 kl. 07.30 CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 38,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,7 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.