Erik Paulsson lämnar ordförandeposten i Wihlborgs

Wihlborgs Fastigheter ABs styrelseordförande Erik Paulsson har meddelat valberedningens ordförande att han avser lämna sitt uppdrag i styrelsen vid årsstämman den 25 april 2018.

Det blir nu valberedningens uppgift att, i enlighet med ordinarie rutiner, föreslå val av styrelse inklusive ordförande inför årsstämman 2018.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2017 kl. 16.00  CET.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 34 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,4 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.