Hoppa till innehåll

Wihlborgs som investering

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Det ger oss möjlighet att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla våra beslut. Det innebär också att vi har en stabil grund att stå på för att hantera skiftningar i marknaden.

Analytiker Kontakta oss Analytiker Kontakta oss
Wihlborgs engagerar sig i allt från stadsutveckling till infrastruktur.
Wihlborgs har haft en stark och stabil lönsamhetstillväxt under många år.
Wihlborgs har en attraktiv mix av hyresgäster och uthyrningsgraden är hög över tid.

Fyra skäl att investera i Wihlborgs

1. Attraktiv region 

Wihlborgs verkar i en region med kraftig befolkningstillväxt, ung och välutbildad befolkning, stark innovationsstruktur, höga hållbarhetsambitioner, goda kommunikationer och krympande avstånd till kontinenten genom bland annat Fehmarn Bält-förbindelsen. Detta är faktorer som får näringslivet att blomstra och lockar globala företag att lägga sina regionala huvudkontor här. Genom att engagera oss i allt från stadsutveckling till sociala frågor har vi nära kontakt med hyresgäster, lokalsamhälle och regionala aktörer.

2. Koncentrerat fastighetsbestånd

Wihlborgs fastigheter finns på utvalda delmarknader med tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Här skapar vi kluster av fastigheter, branscher och nätverk som gör det möjligt för hyresgäster att flytta, växa och utvecklas inom vårt bestånd. Vi känner marknaden och regionen väl och kan snabbt fånga upp nya behov och trender. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Bland kunderna finns såväl privata som offentliga aktörer och många olika branscher representerade.

3. Långsiktig och hållbar fastighetsägare

Wihlborgs är en långsiktig ägare och utvecklar fastigheterna i egen regi med egen, kunnig personal, hög servicegrad och lokala leverantörer. Vi satsar på flexibla lokaler med höga krav på kvalitet och hållbarhet i arkitektur och byggmaterial, men också låga driftskostnader. Vi tar hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla beslut och har som mål att halvera utsläppen i hela värdekedjan till år 2030. Genom handfasta insatser strävar vi efter att göra skillnad på riktigt.

4. Stabil tillväxt och finansiering

Wihlborgs har haft en stark tillväxt under många år och höjd aktieutdelning sexton år i rad. Grunden för detta är vårt fokus på att kontinuerligt förbättra vårt kassaflöde. Vårt starka driftsresultat i förhållande till vår belåning skapar en god finansiell stabilitet. Detta gör att vi kan ha en attraktiv portfölj av pågående och planerade projekt och att vi kan fånga nya affärsmöjligheter när de kommer. När vi gör goda affärer bidrar vi också till hela regionens utveckling.

Wihlborgs jobbar vi kontinuerligt med att utvecklas i en hållbar riktning
Wihlborgs agerar proaktivt när det gäller rådgivning och förslag till hyresgästerna
Wihlborgs utvecklar kontor som möter kundernas långsiktiga behov
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef

Wihlborgs finansiering

Hur har Wihlborgs finansieringsstrategi fallit ut under 2023?

På Wihlborgs har vi sedan länge vinnlagt oss om att ha olika källor till kapital och inte vara beroende av en och samma. När tillgången till kapital blev sämre och priserna allt högre på obligationsmarknaden i början av året stod vi starka med en hög andel finansiering genom nordiska banker och danska realkreditinstitut. Vi har dessutom kunnat betala tillbaka obligationer som förfallit med befintliga faciliteter. Vi har alltså varken behövt vidta några extraordinära åtgärder eller förändra vår policy trots en stökig omvärld.

Vilka är fördelarna med finansiering via nordiska banker och det danska realkreditsystemet?

Vi har valt att ha bilaterala avtal med nordiska banker eftersom priset varierar mindre och tillgången till kapital är stabilare än vad den är på obligationsmarknaden och för att det ger möjlighet att bygga långsiktiga relationer. Även danska realkreditmarknaden har varit en stabil finansieringskälla med små variationer i marginalerna och möjlighet till mycket långa löptider på lånen. De lån vi tecknat i Danmark under året har varit på mycket attraktiva nivåer. Om förutsättningarna för våra finansieringskällor skulle ändras får vi naturligtvis ta ställning till det.

Hur kommer räntemiljön att utvecklas framöver och hur ser Wihlborgs beredskap ut?

Vår grundfilosofi är att vi på Wihlborgs inte vet bättre än någon annan vad räntan är imorgon. Däremot har vi en 

policy sedan flera år tillbaka som innebär att vi har bestämda andelar av våra ränteförfall under olika tidsperioder. För att uppnå detta använder vi oss av räntederivatinstrument. Målet är att öka förutsägbarheten och minska volatiliteten i våra kostnader. Som det är nu är ungefär halva låneportföljen exponerad mot ränteförändringar, vilket vi tycker är en lagom nivå givet att vi har ett så pass starkt kassaflöde så att vi kan acceptera vissa variationer.

Hur resonerar Wihlborgs kring värdeförändringar och belåningsgrad?

Belåningsgraden påverkas i stor utsträckning av värdeförändringarna som i sin tur är beroende av en mängd antaganden i värderingsmodellerna. Den senaste tidens utveckling vad gäller inflation och räntor gör det svårare att göra dessa antaganden. Ett mer värdefullt nyckeltal att titta på enligt oss är skulden i förhållande till EBITDA (rörelseresultat). Driftsöverskottet är trots allt det som du kan använda till att betala räntor. En variant av detta nyckeltal är räntetäckningsgraden. Den är hög för Wihlborgs och visar att vi är motståndskraftiga även i en betydligt tuffare räntemiljö.

Hur kommer Wihlborgs att betala kommande obligationsförfall?

Obligationsmarknaden fungerar nu betydligt bättre än under de senaste två åren. Vi har därför gjort obligationsemissioner igen då marginalerna kommit ner till acceptabla nivåer. Att obligationsmarknaden fungerar är bra för oss och branschen. Vi har under många år lyckats växa utan att ha behövt använda alternativa finansieringsinstrument som hybridobligationer, d-aktier eller preferensaktier, och utan att ha emitterat stamaktier. Det skapar en tydlighet och transparens i vår finansiering som gör det enkelt att analysera och värdera vårt bolag. Det tycker vi är viktigt!

Vi känner marknaden väl tack vare att vi har vårt geografiska fokus och vårt huvudkontor i regionen. Vi förvaltar fastigheterna med egen personal som med en hög servicegrad och ett starkt kundfokus skapar långsiktiga relationer med hyresgästerna. Genom att engagera oss i allt från stadsutveckling till infrastruktur, kompetensförsörjning och inkludering bidrar vi till fortsatt utveckling av Öresundsregionen.

Wihlborgs – en hållbar investering

Wihlborgs – en hållbar investering

En investering i Wihlborgs är också en hållbar investering. Vi arbetar aktivt och systematiskt med att begränsa hållbarhetsriskerna i vår verksamhet och värdekedja och strävar efter att förstärka vår positiva påverkan i regionen. Wihlborgs hållbarhetsarbete har gett resultat och detta rapporterar vi i vår års-och hållbarhetsredovisning, våra kvartalsrapporter och här på vår webbplats.

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete

Våra hållbarhetsresultat uppmärksammas också av flera oberoende analytiker och rating-institut som granskar oss regelbundet, däribland GRESB, CDP, ISS och Sustainalytics. Den europeiska branschorganisationen för fastighetsbranschen EPRA utvärderar även vår årliga hållbarhetsrapportering som ingår i års- och hållbarhetsredovisningen.

Wihlborgs rapporter

Fokus på långsiktig hållbar tillväxt

ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Läs mer här