Hoppa till innehåll

Wihlborgs som investering

Wihlborgs är en regionsbyggare och en relationsbyggare. När vi investerar och utvecklar vår verksamhet gör vi det med ett långsiktigt perspektiv. Det ger oss möjlighet att satsa hållbart och ta hänsyn till ekonomi, människa och miljö i alla våra beslut. Det innebär också att vi har en stabil grund att stå på för att hantera skiftningar i marknaden.

Wihlborgs engagerar sig i allt från stadsutveckling till infrastruktur.
Wihlborgs har haft en stark och stabil lönsamhetstillväxt under många år.
Wihlborgs har en attraktiv mix av hyresgäster och uthyrningsgraden är hög över tid.

Vi känner marknaden väl tack vare att vi har vårt geografiska fokus och vårt huvudkontor i regionen. Vi förvaltar fastigheterna med egen personal som med en hög servicegrad och ett starkt kundfokus skapar långsiktiga relationer med hyresgästerna. Genom att engagera oss i allt från stadsutveckling till infrastruktur, kompetensförsörjning och inkludering bidrar vi till fortsatt utveckling av Öresundsregionen.

Wihlborgs jobbar vi kontinuerligt med att utvecklas i en hållbar riktning
Wihlborgs agerar proaktivt när det gäller rådgivning och förslag till hyresgästerna
Wihlborgs utvecklar kontor som möter kundernas långsiktiga behov

Fem övergripande hållbarhetsmål

För att skapa tydlighet och fokus täcker våra mål in de centrala delarna i vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om det här

En hållbar och framgångsrik affär

För oss är det en självklarhet att vi ska stå för sunda värden och förtroende.

Mer om det här

Fokus på långsiktig hållbar tillväxt

ESG-områdets alla tre delar – miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och bolagsstyrning.

Läs mer här

EPRA

För 2020 tillämpar vi även riktlinjerna för hållbarhetsrapportering utfärdade av EPRA (European Public Real Estate Association). I år tillämpar vi för första gången EPRA:s Sustainability Best Practice Recommendations (sBPR). På sidorna 142–143 i årsredovisningen presenterar vi merparten av EPRA-indikatorerna.

Rapportering enligt TCFD

Wihlborgs rapporterar i år för första gången hur vi arbetar med klimatrelaterade risker och möjligheter enligt rekommendationerna från Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Wihlborgs har satt såväl ett kortsiktigt (till 2022) som långsiktigt klimatmål (till 2030) som syftar till att kraftigt reducera våra utsläpp av växthusgaser. Mål och mätetal avseende Wihlborgs klimatpåverkan presenteras i årsredovisningen 2020 i avsnittet Hållbara fastigheter på sidorna 40–42, i avsnittet EPRA på sidan 142, samt i avsnittet Utsläpp av växthusgaser på sidan 148.

FN Global Compact

I juli 2010 signerade Wihlborgs FN:s Global Compact och vi står fortsatt bakom initiativet. I juni 2021 lämnades den senaste Communication on Progress som finns tillgänglig på Global Compacts hemsida

Rapportering till GRESB och CDP

Wihlborgs eftersträvar att förse investerare och analytiker med relevant och tillförlitlig information och data om vårt hållbarhetsarbete. Vi besvarar löpande enkäter från enskilda aktörer, responderar på de ESG-analyser som utförs av analysfirmor som ISS, MSCI och Sustainalytics samt rapporterar årligen till initiativ som GRESB och CDP.

Wihlborgs har levererat ESG-data till GRESB i flera år och varje år lyckats få en bättre utvärdering i denna globala benchmark av fastighetsbolagens hållbarhetsprestanda. I 2020 års benchmark kom Wihlborgs på första plats i vårt segment – diversifierade fastighetsbolag i norra Europa – och vi siktar på att ytterligare förbättra resultatet kommande år.

Wihlborgs prioriterar klimatrelaterade frågor högt och vi har nyligen återupptagit vår rapportering till CDP som årligen utvärderar börsföretags klimatpåverkan och hantering av klimatrisker. När resultatet för CDP 2021 är tillgängligt kommer vi här redovisa hur Wihlborgs har bedömts.

Resultat per den 30 juni 2021

ESG-analys

Utfall

GRESB

Score: 77% (GRESB genomsnitt 70%)

Ranking: #1 i segmentet ”Northern Europe, Diversified, Listed”

MSCI

Rating AA

Sustainalytics

Low Risk (14,5)