Årsredovisning 2014

Wihlborgs Fastigheter ABs Årsredovisning för 2014 finns från med idag publicerad på vår webbplats, wihlborgs.se.

Den tryckta årsredovisningen distribueras med början vecka 14 med post till de aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar detta.

Kontakta oss gärna om du vill ha ett tryckt exemplar.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 22,6 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.