Januari-september 2012

Wihlborgs marknadsledare i tillväxt · Periodens resultat uppgår till 445 Mkr (505), motsvarande ett resultat per aktie om 5,79 kr (6,57) · Hyresintäkterna ökade med 3,0 procent till 1 125 Mkr (1 092) · Nettouthyrningen fortsätter att vara positiv och uppgick till 30 Mkr · Driftsöverskottet ökade med 4,1 procent till 832 Mkr (799) · Förvaltningsresultatet ökade med 3,1 procent till 527 Mkr (511) · För helåret 2012 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 680 Mkr

− Verksamheten fortsätter att växa genom att vi ökar intäkterna mer än kostnaderna, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter. Vårt förvaltningsresultat ökade för tredje kvartalet från 176 till 180 Mkr. För
9-månadersperioden blev ökningen 16 Mkr, från 511 till 527 Mkr.

− Vi redovisar dessutom för 19:e kvartalet i rad en positiv nettouthyrning, 7 Mkr för kvartalet och 30 Mkr för perioden. Under samma period lyckades vi också förvärva en av Malmös absolut bästa kontorsfastigheter, Baltzar City. Det är det enda nybyggda kontorshuset i Malmö av större volym som ligger i absoluta city, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 19,4 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.