Januari-september 2011

Wihlborgs resultat för årets första nio månader är fortsatt gott. Tredje kvartalet visar ett förvaltningsresultat om 176 Mkr vilket åter är ett nytt rekord i Wihlborgs historia.


· Hyresintäkterna ökade med 14 procent till 1 092 Mkr (957)
· Fortsatt positiv nettouthyrning med 63 Mkr, varav 4 Mkr det tredje kvartalet
· Driftsöverskottet ökade med 16 procent till 799 Mkr (689)
· Förvaltningsresultatet ökade med 11 procent till 511 Mkr (460)
· Periodens resultat uppgick till 505 Mkr (574), motsvarande ett resultat per aktie om 6,57 kr (7,52)
· För helåret 2011 bedöms förvaltningsresultatet före skatt överstiga 645 Mkr (604)

– Vårt förvaltningsresultat fortsätter att öka och tredje kvartalet visar ett nytt rekord om 176 Mkr, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB.

– Även tredje kvartalet har en positiv nettouthyrning om 4 Mkr och för hela perioden 63 Mkr (20), vilket pekar på en fortsatt efterfrågan på kommersiella lokaler inom våra marknadsområden, kommenterar Anders Jarl.

– Förvaltningsresultatet för helåret 2011 bedömer vi ska överstiga 645 Mkr (604), avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Presentation av rapporten
Idag klockan 10.00 (på svenska) och 10.45 (på engelska) presenterar VD Anders Jarl kvartalsrapporten. Presentationen går att följa via audiocast (http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/580A35DEA567570CC12578080039C225?OpenDocument) eller telefon +46 (0)8 566 363 65 . Mer information finns på www.wihlborgs.se (http://www.wihlborgs.se/) eller www.financialhearings.com (http://www.financialhearings.com/). Powerpoint-presentationen finns tillgänglig på Wihlborgs webb samma dag klockan 09.30.

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 27 oktober kl. 07.30.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
 I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 17,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr.
Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet.