Januari-december 2005

• Resultatet efter skatt ökade till 470 mkr (333), 24,66 kr (17,81) per aktie • Hyresintäkterna ökade till 736 mkr (709) • Soliditeten ökade till 34,8 procent (29,5) • Styrelsen föreslår utdelning om 7,00 kr (0) per aktie samt en aktiesplit 2:1

- 2005 har varit ett starkt år för Wihlborgs i den expansiva Öresundsregionen. I regionen råder en högkonjunktur över stora delar av näringslivet, säger Anders Jarl VD Wihlborgs Fastigheter.
- Genom förvärv och ytterligare koncentration till våra utvalda delmarknader har vi utökat vår position och det har också visat resultat, fortsätter Anders Jarl.
- Wihlborgs kan genom sin finansiella ställning utnyttja ett förvärvsutrymme i balansräkningen när affärsmöjligheterna uppstår, avslutar Anders Jarl.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Bilaga: Bokslutskommuniké 2005


VD Anders Jarl presenterar bokslutet idag kl. 11.00 via Financial Hearings telefonkonferens. Deltagare i telefonkonferensen ringer 08-598 062 43. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com


Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs ett av de ledande fastighetsbolagen. Fastigheternas
bokförda värde uppgår till 7,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 839 mkr.