Miljömål 2019

Vår vision för 2020 är att Wihlborgs ska fortsätta växa, med minskad miljöpåverkan. Vi arbetar systematiskt med olika insatser för att stärka Wihlborgs totala miljöprestanda och har konkreta miljömål kopplade till våra prioriterade miljöaspekter.

Här kan du läsa om våra miljömål för 2019.

Klimat

Minska verksamhetens klimatpåverkan och på sikt utveckla verksamheten mot nollutsläpp.

• Mängden koldioxidutsläpp är mindre än 2 kg CO2e fördelat per kvadratmeter
• Mängden koldioxidutsläpp är totalt mindre än 40 procent jämfört med basåret 2005 mätt i CO2e
• Wihlborgs svenska förvaltningsverksamhet är klimatneutral summerat för helåret

Energi

Optimerad förbrukning och fokus på förnybara energislag.

 • Över 50 procent av våra kontorsbyggnader har en energianvändning under 100 kWh per kvadratmeter
 • Energiförbrukningen minskar totalt med 1 procent per år
 • Endast förnybar el köps in och för övriga energival ska förnybart prioriteras där det är möjligt
 • Ökning av andelen solceller, minst 5 nya anläggningar per år tas i drift

Avfall och vatten

Fokus på resurseffektivitet i förvaltningen. Minskade avfallsmängder i våra byggprojekt.

 • Förbrukning av vatten (från producent till kran) minskar med 1 procent per år fördelat per kvadratmeter
 • Insamlat avfall minskar med 1 procent per år fördelat per kvadratmeter
 • Mindre än 5 procent av avfallet i de svenska byggprojekten går till deponi

Biologisk mångfald

Löpande insatser på grönytor med fokus på pollinerande växter och perenner.

 • Ökning av antalet fågelholkar, bikupor och insektshotell i anslutning till våra fastigheter.

Certifierade byggnader*

Öka andelen miljöcertifierade byggnader.

 • Wihlborgs samtliga nyproduktioner ska miljöcertifieras och Miljöbyggnad Guld är vår målnivå
 • Alla fastighetsprojekt (om- och tillbyggnationer över 5 miljoner) ska hanteras i samråd med Wihlborgs miljöchef
 • Påbörja certifieringar av befintliga kontorsbyggnader så snart SGBC lanserar Miljöbyggnad iDrift (sannolikt i slutet av 2019)

Gröna hyresavtal*

Skapa plattform för dialog med hyresgäster.

 • Grönt hyresavtal är standard vid tecknande av hyresavtal med våra hyresgäster

Miljökompetens*

Miljökompetens hos medarbetarna skapar handlingskraft och engagemang.

 • Alla nyanställda genomgår obligatorisk miljöutbildning och vart femte år sker repetition. Löpande kompetensutveckling sker kontinuerligt.

*Målen inom certifierade byggnader, gröna hyresavtal och miljökompetens gäller i nuläget för den svenska verksamheten.

Detaljerad beskrivning av mål och uppföljning (pdf)