Hoppa till innehåll

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Årsstämma 2021

Anmälan till Wihlborgs årsstämma är nu stängd. 
Wihlborgs årsstämma ägde rum tisdagen den 27 april 2021. 

Mot bakgrund av coronapandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer alltså inte att äga rum.

Kallelse 

Kallelse till årsstämma 2021 (pdf)

Anmälan m.m.

Anmälan till stämman kan enbart göras genom poströstning.
Aktieägare som vill delta i årsstämma ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag 19 april 2021,
  • dels ha anmält sitt deltagande i stämman senast måndagen den 26 april 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Anmälan till stämman kan enbart göras genom poströstning.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 19 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 21 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär (pdf)

Anmälan och poströstning
Anmälan görs genom poströstning senast den 26 april 2021 på något av följande sätt: 

  • Elektronisk röstning med BankID: Aktieägare som är fysiska personer kan avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/
  • Röstning via e-post: Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Wihlborgs Fastigheter AB – poströstning” i ämnesraden). 
  • Röstning via vanlig post: Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas med post till Wihlborgs Fastigheter AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm så att det är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. 

Formulär för poströstning (pdf)

Elektronisk anmälan och poströstning - länk till Euroclear Sweden

Ytterligare information

För frågor om stämman, eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 54  (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Stämmohandlingar

Samtliga stämmohandlingar inklusive beslutsförslag och ersättningsrapport finns under rubriken Årsstämma 2021 nedan. Wihlborgs års- och hållbarhetsredovisning 2020 publicerades den 1 april.

Årsstämma 2021

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014

Årsstämma 2013

Årsstämma 2012

Årsstämma 2011

Årsstämma 2010

Årsstämma 2009

Årsstämma 2008

Årsstämma 2007

Årsstämma 2006

Årsstämma 2005