Årsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Wihlborgs årsstämma 2020 kommer att hållas den 28 april kl 16.00 i Malmö.