Årsstämmor

Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman fattar de övergripande besluten om bolagets verksamhet såsom bland annat ändringar i bolagsordning samt utser styrelse och revisorer.

Wihlborgs årsstämma äger rum den 25 april 2019 kl 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö. 

Du som anmält dig till stämman kommer att erhålla ett inträdeskort med posten. Detta ska tas med till inregistreringen vid stämman. 

Inför årstämman

Kallelse till årsstämman

Stämmohandlingar

Valberedningens motiverade yttrande

Revisors yttrande

Årsredovisning 2018